Strategie nationale klimaatadaptatie vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). De NAS is in nauw overleg met overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties tot stand gekomen. Ook de Unie van Waterschappen leverde een bijdrage.

De NAS – met als titel Aanpassen met ambitie – brengt in kaart hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering en kan anticiperen op de gevolgen hiervan. Denk aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, de toename van hittestress, de frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer en een toename van infecties en allergieën.

Uitvoeringsprogramma

In 2017 wordt op basis van de vastgestelde NAS een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen.

Er wordt een adaptatiedialoog opgestart naar de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s met alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandsche Bank.

Daarnaast start er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen en zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie steunen met zowel kennis als financiële middelen.

Download de NAS op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

Bron: Unie van Waterschappen

(6 december 2016)