Investeren in werk

De waterschappen en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een cao-akkoord getekend met af-spraken voor 2015 en 2016. In de sector vinden veel veranderingen plaats, waar dit innovatieve ak-koord op inspeelt. Het biedt medewerkers, jong en oud, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwik-keling en salarisverbetering.

Investeren in werk

Belangrijke uitgangspunten uit het cao-akkoord zijn:

  • medewerkers de kans bieden zich inhoudelijk te ontwikkelen
  • medewerkers faciliteren om (ook op hogere leeftijd) fit door te kunnen blijven werken
  • medewerkers stimuleren zelf te regie te voeren over hun carrière

Bovendien komen medewerkers in algemene dienst. En ze krijgen een persoonsgebonden basis budget van € 5000 voor opleiding, ontwikkeling en inzetbaarheid.

Nieuwe wetgeving

De WW regelgeving verandert komende jaren ingrijpend. De volgende afspraken sluiten aan bij  de wet Werk en Zekerheid:

  • actief werk maken van werk bij uitstroom
  • afschaffen aansluitende WW-uitkering en repareren derde WW jaar,

Salaris 2015-2016

Bij de waterschappen  werken veel technische medewerkers, die soms moeilijk te  behouden of te werven zijn.. Daarom willen wij met een gematigde salarisverbetering,  medewerkers aan ons binden. Per 1 januari 2015 zijn de salarissen verhoogd met 0,73%. Deze maand ontvangen medewerkers eenmalig een bruto bedrag van € 750. In 2016 vindt een salarisverhoging plaats van 1,5%.

De 23 waterschappen in Nederland zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Ongeveer 11.000 mensen zijn werkzaam bij de waterschappen.