Ontwerp Legger oppervlaktewateren

In de vergadering van 30 september 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland de ontwerp Legger voor oppervlaktewateren vastgesteld. Dit is een herziening van de vastgestelde legger uit 2012.

In deze legger is opgenomen:

  1. de op grond van de Waterwet verplichte legger met betrekking tot de richting, vorm, afmetingen en constructie, waaraan de watergangen moeten voldoen. Hierin zijn tevens de kernzone en beschermingszone aangegeven waarop de verbodsbepalingen van Rijnlands algemene keur van toepassing zijn;
  2. de op grond van de Waterschapswet en Rijnlands reglement verplichte legger van de onderhoudsplichtigen met betrekking tot de watergangen. 

De legger en de bijbehorende uitgangspunten nota liggen van 15 december 2014 tot en met 8 februari 2015 ter inzage en kunnen worden ingezien via internet http://www.rijnland.net/regels/legger/legger-oppervlaktewateren. De gegevens zijn ook digitaal in te zien op het kantoor van het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 te Leiden op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Van de mondeling ingediende zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Ook kan gebruik gemaakt worden van het digitale inspraakformulier.

U kunt alleen inspreken op de watergangen die gewijzigd zijn. Deze watergangen zijn op de internet applicatie te herkennen aan een rode arcering en de leggerstatus ‘gewijzigd’ op het tabblad herziening. Reacties op de  vastgestelde watergangen zijn welkom maar zullen niet als officiële inspraakreacties worden behandeld.

Daarbij kan worden verzocht de persoonlijke gegevens niet te vermelden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3535 of via het contactformulier.

(Nieuwsbericht 8 december 2014).