Noordwijk en Rijnland: Samen maatregelen tegen grondwateroverlast

Marie José Fles en Sjaak Langeslag:

Marie José Fles en Sjaak Langeslag:

De gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om de grondwateroverlast rond de Hoofdstraat het hoofd te bieden. Op donderdag 17 december 2015 stemde de gemeenteraad van Noordwijk in met de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Eerder al had de Verenigde Vergadering van Rijnland dat gedaan.

Hoge grondwaterstand

In de winter van 2013/2014 trad grondwateroverlast in Noordwijk aan Zee op. De overlast betrof grondwater in circa 30 kelders van winkelpanden, wooncomplexen en parkeergarages.

Wethouder Marie José Fles: “Natte voeten en natte goederen, dat kan niet op een zandondergrond, daar móét een oplossing voor komen”

De gemeente en het hoogheemraadschap hebben onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van de hoge grondwaterstanden. Gebleken is dat in de loop der jaren de grondwaterstand onder andere gestegen is door het verplaatsen van de kustlijn, de dijk-in-duinconstructie en de infiltratievoorzieningen voor de afvoer van regenwater. Daarbij was er in het najaar van 2013 sprake van zeer veel neerslag. Ook is gebleken dat het grondwatersysteem door de aanwezigheid van een zeer uitgebreide afsluitende kleilaag sneller reageert en langzamer herstelt dan in een duingebied zonder deze laag.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Vervelende samenloop van omstandigheden, maar we komen er met zijn allen wel uit”.

Maatregelen

Toen de oorzaken van de hoge grondwaterstanden in beeld waren hebben de gemeente en het hoogheemraadschap gekeken naar maatregelen om de grondwaterstanden te verlagen. Om de grondwateroverlast in de tussentijd te beperken, hebben beide partijen een tijdelijke grondwateronttrekking op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat geplaatst. Dit is een tijdelijke maatregel, omdat hieraan hoge kosten (waaronder energiekosten) zijn verbonden en omdat dit schone grondwater de afvalwaterzuiveringsinstallatie ontregelt.

Als definitieve maatregel om de grondwaterstanden te verlagen hebben gemeente en hoogheemraadschap nu gekozen voor de aanleg van een drainageleiding bij de Koningin Wilhelmina Boulevard en de afvoer van overtollig grondwater zonder pompinstallatie richting zee te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt bij de infiltratievoorziening in de Huis ter Duinstraat grondwater naar diepere lagen afgevoerd. Daardoor wordt plaatselijk ook de grondwaterstand verlaagd.

Nadeelcompensatie

Ondanks de zorgvuldige werkwijze bij de ontwikkeling van de dijk-in-duinconstructie en de infiltratievoorzieningen ondervonden eigenaren van kelders wateroverlast door grondwaterspiegelverhoging. De besturen van de gemeente en hoogheemraadschap hebben daarom besloten partijen die nadeel hebben ondervonden van die verhoogde grondwaterspiegel voor een nog nader te bepalen bedrag te compenseren. Hiervoor wordt een onafhankelijke schadeadviescommissie ingeschakeld. Deze commissie beoordeelt een verzoek van een gedupeerde en brengt advies uit aan de gemeente en het hoogheemraadschap over het te vergoeden nadeel. Hiermee worden langdurige en kostbare juridische procedures vermeden. Noordwijk en Rijnland informeren de gedupeerden begin 2016 over het te volgen traject.

Verantwoordelijkheid particulieren

Gemeente en hoogheemraadschap nemen zo spoedig mogelijk maatregelen om efficiënt en duurzaam de grondwaterstand te verlagen. Door klimaatverandering wordt in de toekomst meer regen verwacht en zal de zeespiegel stijgen. Hierdoor kan op langere termijn de grondwaterstand in Noordwijk aan Zee ook weer verder stijgen. Het is daarom voor de toekomst belangrijk dat eigenaren van kelders  zorgdragen voor een goede, waterdichte, staat van hun eigendom.