Opnieuw intrek duizenden stekelbaarzen en glasalen bij boezemgemaal Halfweg

Monitoring intrek glasalen

Monitoring intrek glasalen

Net als vorig jaar monitort het hoogheemraadschap van Rijnland in samenwerking met Rijkswaterstaat ook dit jaar intrekkende vis bij de vispasssage bij boezemgemaal Halfweg. Vanaf de start van de monitoring in maart zijn al meer dan circa 30.000 driedoornige stekelbaarzen en bijna 25.000 glasalen het gebied van Rijnland in getrokken.

De metingen zijn begin maart gestart en gaan door tot eind juni. In maart trokken vooral driedoornige stekelbaarzen het gebied van Rijnland in; gemiddeld meer dan 1.000 per dag. In april is de intrek van glasaal op gang gekomen. In maart werden er nog nauwelijks glasalen geteld, maar in april waren dat er gemiddeld zo’n 800 per dag.

De metingen laten een ander beeld zien dan in 2014. In de maand april trokken dit jaar beduidend minder glasalen naar binnen dan vorig jaar. Toen waren het er gemiddeld 8.000 per dag, of wel tien keer zoveel in eenzelfde vergelijkbare periode als dit jaar. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de oppervlaktewatertemperatuur. Die is in vergelijking met vorig jaar op dit moment lager.  

Bij toenemende watertemperatuur de komende periode kan er alsnog een behoorlijke hoeveelheid glasaal naar binnen gaan trekken. Al met al laten de metingen opnieuw zien dat met de aanleg van de passage een belangrijke migratieroute voor vis is aangelegd en deels hersteld.               

Grafiek glasaalintrek Halfweg 2015

Grafiek: De grafiek laat de aantallen intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars zien op basis van gemiddeld 3 meetdagen per week in de periode van 1 maart tot 3 mei 2015.