Samenwerking voor schoon en gezond water: Rijnland en LTO Glaskracht Nederland slaan handen ineen

Schoonwater in de glastuinbouw

Schoonwater in de glastuinbouw

Op 10 maart ondertekenden het hoogheemraadschap van Rijnland en LTO Glaskracht Nederland het ‘Afsprakenkader emissies glastuinbouw’. Beide partijen vinden een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden belangrijk. In het Afsprakenkader staat hoe zij dat samen willen bereiken. De focus ligt op een verdere reductie van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027.

Hans Schouffoer, Bart Oostveen en Koos Hoogendoorn ondertekenen Afsprakenkader

Namens LTO Glaskracht NL tekenden bestuurders Koos Hoogendoorn van de regio Zuid-Holland en Bart Oostveen van de regio Noord-Holland het Afsprakenkader. Beide bestuurders zijn van mening dat de kwaliteit van het oppervlaktewater de afgelopen jaren flink is verbeterd. Om verdere verbeteringen te realiseren is een intensieve samenwerking met de waterschappen en gemeenten van groot belang. Van generieke maatregelen gaan we steeds meer naar maatwerk in de regio.   

Vanuit Rijnland ondertekende hoogheemraad Hans Schouffoer: “Het is belangrijk dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en laat zien dat zij actief werkt aan schoon water in de leefomgeving. Gezond water dat voldoet aan de chemische en ecologische normen is niet alleen in het belang van inwoners van Rijnland maar ook van de sector zelf.”

Gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid

Rijnland en LTO Glaskracht NL zien schoon water in de glastuinbouwgebieden als een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid. Om dat te bereiken is een efficiënte regionale samenwerking nodig. Het Afsprakenkader voorziet daarin. Beide partijen spreken de wens uit dat ook de gemeenten aansluiten bij het Afsprakenkader en zijn hierover met hen in gesprek.

Samen voor schoon en gezond water

Schoon water in glastuinbouwgebieden is prettig voor bewoners en belangrijk voor het waterleven. Op dit moment voldoet het water nog niet altijd aan de gewenste ecologische kwaliteit, omdat er regelmatig te veel concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen worden gemeten. Schoon water past bij landelijke en Europese afspraken uit de tweede Nota Duurzame Gewasbescherming en de Kaderrichtlijn Water.

   

In het Afsprakenkader spreken partijen onder meer af om in 2015 samen een uitvoeringsprogramma op te stellen. Dat zal duidelijk maken hoe de doelen in 2027 worden gehaald. Het Afsprakenkader voorziet in een aantal evaluatiemomenten met concrete doelstellingen.