Gezamenlijke aanpak noodzakelijk voor beperken wateroverlast

Gezamelijke aanpak wateroverlast

Gezamelijke aanpak wateroverlast

Uit het Deltaprogramma 2017 – dat op Prinsjesdag is gepresenteerd- blijkt dat wateroverlast onze grootste zorg is voor de komende jaren. Een gezamenlijke aanpak van waterschappen met gemeenten, bedrijven en particulieren – en steun van het Rijk is hard nodig om wateroverlast te beperken. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Daarom moeten Rijk, provincies en gemeenten meer belang toekennen aan water in de ruimtelijke ordening. En samenwerking met alle partijen is noodzakelijk, zeker in Rijnland. Dat stelt dijkgraaf Gerard Doornbos van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is zich als geen ander bewust van de gevolgen van de klimaatverandering. Het beheergebied grenst aan de zee (zeespiegelstijging), heeft diepe polders (zoute kwel), verwerkt het water dat wordt aangevoerd door rivieren (fluctuaties in waterstanden) en wordt net als heel Nederland steeds vaker geconfronteerd met hoosbuien.

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt bovendien sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de laatste KNMI-scenario’s in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Er is de afgelopen 10 jaar door de waterschappen al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast.

Rijnland heeft binnen het eigen watersysteem allerlei maatregelen genomen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. En doet dit nog steeds. Denk aan het versterken van de zeewering, kades en dijken, het aanleggen van gebieden voor waterberging en het optimaliseren van waterafvoer door onder meer vergroting van de pompcapaciteit van gemalen.

Maar er is meer nodig. Daarom willen wij gemeenten, particulieren en bedrijven helpen met oplossingen om wateroverlast op het land en op straat te helpen verminderen. Dat doen we onder meer door strategische samenwerkingsagenda’s aan te gaan met gemeenten en provincies; we stellen onze kennis beschikbaar en stemmen waar mogelijk werkzaamheden op het gebied van waterbeheer op elkaar af.    

Het volledig voorkomen van wateroverlast is onmogelijk, maar samen kunnen wel schade zo veel mogelijk beperken door slimmer -klimaatproof-  te bouwen en te ontwerpen. De huidige watertoets is echter te vrijblijvend en moet in de nieuwe Omgevingswet meer gewicht krijgen, om het belang van water(berging) zwaar mee te laten wegen in ruimtelijke ordeningskwesties, zoals woningbouw.

Een voorbeeld van slim ontwerpen in Rijnland is het Lakenplein in Leiden dat op de schop gaat: nieuwe huizen, nieuw groen, parkeerplaatsen en waterpartijen. Een slim ontworpen plein kan een hoosbui goed verwerken. Denk aan meer groen in plaats van steen en denk aan waterpartijen of ondergrondse buffers om water op te vangen. Samen met bewoners, woningcorporatie Portaal en drinkwaterbedrijf Dunea heeft Rijnland tal van ideeën verzameld. Ideeën die we ook op andere plekken kunnen gebruiken om ons aan te passen aan de klimaatverandering.

We doen een appèl op alle partijen en instanties op samenwerking met ons op te pakken. Overheden, bedrijven en particulieren. Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we overlast zoveel mogelijk voorkomen. Zo efficiënt en effectief mogelijk.