In gesprek met inwoners over waterbeheer in Oosteinderpolder

In gesprek over peilbeheer en polderwatersysteem

In gesprek over peilbeheer en polderwatersysteem

In het noorden van de gemeente Hillegom ligt de Oosteinderpolder. De inwoners van deze polder hebben tijdens een informatieavond uitleg gekregen over de knelpunten in dit gebied met betrekking tot het peilbeheer en het polderwatersysteem. Vervolgens zijn de mogelijke oplossingen hiervoor besproken.

Twee varianten

Na een korte plenaire toelichting op de uitgevoerde analyse konden inwoners aan tafel hun mening geven. Ongeveer vijftien belanghebbenden, die een omvangrijk deel van de polder vertegenwoordigen, hebben hun reactie gegeven op de twee voorgestelde varianten:

  1. het huidige beheer voorzetten;  
  2. het scheiden van de polder in een hoog en laag deel.

Een aantal belanghebbenden staan positief tegen het opdelen van de polder. Andere aanwezigen staan kritisch tegenover de voorgestelde peilverhoging die in deze variant wordt voorgesteld en vragen zich af of bepaalde locaties niet te nat worden. Door de inwoners zijn ideeën aangedragen voor verbeterpunten en is er een alternatieve peilvakindeling aangedragen. 

De ideeën en overige informatie die op deze avond is verzameld, wordt de komende periode geanalyseerd en waar mogelijk meegenomen in het ontwerp-peilbesluit en inrichtingsplan voor de Oosteinderpolder. Naar verwachting wordt het plan rond de zomer voorgelegd aan het dagelijks bestuur om vervolgens ter inspraak te worden gelegd. Belanghebbenden worden vervolgens via een inloopbijeenkomst geïnformeerd. 

Oosteinderpolder op orde

In de polders van het watergebiedsplan Duin & Bollenstreek, waarvan de Oosteinderpolder deel uitmaakt, werkt het hoogheemraadschap van Rijnland tot 2021 aan het watersysteem. Naast het reguliere onderhoud worden peilbesluiten aangepast en wordt gezorgd voor voldoende waterberging en het oplossen van knelpunten. Met maatregelen wordt het watersysteem op orde gebracht én toekomstbestendig gemaakt. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatsverandering.