Informatieavond Herziening Peilbesluit Haarlemmermeer

Peilenvoorstel peilvak 3

Peilenvoorstel peilvak 3

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een nieuw peilbesluit en vraagt bewoners, agrariërs en ondernemers om mee te denken over de juiste waterpeilen in de sloten. Het peilbesluit legt de streefpeilen vast van het oppervlaktewater. Het huidige peilbesluit Haarlemmermeerpolder is verouderd.

Op 31 maart organiseert Rijnland van 20.00-21.30 uur een bewonersavond om de bewoners van het gebied te informeren over het nieuwe peilenvoorstel, specifiek voor peilvak 3 binnen de Haarlemmermeerpolder, in Event Center Fokker, IJweg 1094, in Hoofddorp. 

Peilenvoorstel peilvak 3 nog niet eerder aan het gebied voorgelegd

Deze avond is de vierde van een reeks bewonersavonden. Tijdens de eerdere avonden zijn de knelpunten ten aanzien van het waterpeil in de polder als geheel aan bod gekomen en het peilenvoorstel dat daaruit volgde. Omdat voor peilvak 3 nog een onderzoek liep naar het in te stellen waterpeil, is een peilenvoorstel voor dit peilvak niet eerder in de bewonersavonden ter sprake gekomen. 

Wat houdt het peilenvoorstel specifiek voor peilvak 3 in?

In het nieuwe peilenvoorstel verhoogt Rijnland het winterpeil met 15 cm. Het zomerpeil blijft gelijk. Daardoor kan het peilvak in open verbinding met de polderboezem worden gebracht en is het peilvakgemaal overbodig. In onderstaande kaart staat het peilvoorstel nader toegelicht. 

kaartje Haarlemmermeer 

Vervolg

Na de informatieavond wordt het totale concept peilbesluit voor de Haarlemmermeerpolder afgerond en naar verwachting in mei aan D&H voorgelegd, voor vrijgave ter inzage legging. Uiteindelijk zal de VV – als het goed is ergens in het najaar – het peilbesluit vaststellen.