Jaarlijkse monitoring glasaal en driedoornige stekelbaars gestart

Onderzoek vanaf een half uur na zonsondergang met behulp van een kruisnet onderzocht.

Onderzoek vanaf een half uur na zonsondergang met behulp van een kruisnet onderzocht.

130 Vrijwilligers monitoren de komende maanden op 33 locaties glasalen en driedoornige stekelbaars. Deze vissen zwemmen vanuit de Noordzee langs sluizen, gemalen en vispassages naar het zoete binnenwater. De resultaten van de monitoring leveren belangrijke informatie op voor waterbeheerders. Ze brengen onder andere migratieknelpunten in kaart en meten de effectiviteit van genomen maatregelen, zoals aanleg van vispassages.

De visstand is een graadmeter voor de ecologische waterkwaliteit. Is de visstand gezond en gevarieerd, dan is -over het algemeen- de kwaliteit van het oppervlaktewater goed en het leefgebied voor de vis prettig.

Van het ene water naar het andere water

Veel vissen zwemmen van het ene water naar het andere (bijvoorbeeld de snoek) en sommige soorten zelfs van zout naar zoet water, zoals aal en driedoornige stekelbaars. Migreren noemen we dat. Vissen doen dit om voedsel te zoeken, zich voort te kunnen planten, op te groeien of om te overwinteren. Daar waar knelpunten worden gemonitord, kunnen waterschappen zoals het hoogheemraadschap van Rijnland passende maatregelen treffen. Zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Jaarlijkse monitoring

Dit jaar vindt de jaarlijkse monitoring plaats op 15 locaties in Zuid-Holland en 18 locaties in Noord-Holland. Dit is mogelijk dankzij de inzet van ruim 130 vrijwilligers (natuurliefhebbers, sportvissers, waterschapsmedewerkers, beroepsvissers en studenten) verdeeld over de 33 locaties. Vanaf 7 maart tot en met juni worden de locaties twee maal per week vanaf een half uur na zonsondergang met behulp van een kruisnet onderzocht.

De monitoring wordt in 2016 voor het tweede jaar uitgevoerd voor het project ‘Samen voor de Aal’ (Zuid-Holland) en voor het derde jaar voor het programma ‘Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en Ommelanden’ (Noord-Holland).

Meer informatie: het volledige nieuwsbericht van Stichting RAVON