Najaar en winter in Rijnland

Rijnland is voorbereid op storm en regen

Het is herfst, dat betekent dat het weer tijd is voor de nodige voorbereidingen voor het stormseizoen en de komende winter. Watergangen verlagen we naar het winterpeil en de najaarsschouw gaat van start. De voorbereidingen voor het stormseizoen houden in dat op sommige plekken extra verstevigingen aangelegd worden.

Stormseizoen

Tijdens deze periode kunnen stevige stormen ervoor zorgen dat het water hoog opgestuwd wordt. We houden tijdens het stormseizoen de dijken en de weersvoorspellingen extra nauwlettend in de gaten. Daarnaast nemen we een aantal preventieve maatregelen. Meer over deze preventieve maatregelen vindt u op onze pagina over storm

Extra aandacht voor dijkbescherming

Flinke stormen veroorzaken hoge golven. Die zijn gevaarlijk voor dijken omdat ze erosie veroorzaken. Stortsteenconstructies beschermen onze dijken tegen die erosie. Rijnland voert preventief onderhoud uit aan stortsteenconstructies langs de grote meren in het Rijnlandse gebied. Ook worden de kuststroken preventief nagelopen. Zo kunnen we de jaarlijkse herfst- en winterstormen het hoofd bieden.

Winterpeil

In september/oktober gaat Rijnland over op het winterpeil. Hierdoor verlaagt ook de grondwaterstand iets, zo ontstaat er extra capaciteit, zodat hevige neerslag opgevangen kan worden en zodoende een minimum aan wateroverlast ontstaat.

Najaarsschouw

In het najaar controleert Rijnland of het gewoon onderhoud in/aan de overige wateren voldoende is uitgevoerd. Deze controle heet ‘de najaarsschouw’. Op 3 oktober 2016 is de najaarsschouw in een negental polders in het bollengebied gestart, op 1 november 2016 start de najaarsschouw in de rest van het gebied van Rijnland. Op de pagina’s over de schouw en de planning leest u meer hierover.

Wateroverlast valt niet uit te sluiten

Rijnland beschermt zijn gebied tegen wateroverlast door de dijken en kaden goed te beheren, te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Toch kunnen we wateroverlast niet altijd uitsluiten. Mocht het toch gebeuren dat door hevige neerslag en stevige windhozen het water over de dijk slaat, dan komt onze calamiteitenorganisatie in actie. We gaan dan met dijkinspecteurs op pad om alle dijken te controleren op schade en wateroverlast. Waar nodig pompen we overtollig water weg en herstellen we de schade.

Lees meer over bovenstaande maatregelen op de pagina Najaar/Winter in Rijnland

Contact

Zijn er signalen bij storm en regen die uw aandacht trekken? Neemt u dan contact op met het hoogheemraadschap van Rijnland:
Telefoonnummer: 071-306 35 35
Email: klantcontactteam@rijnland.net