Ooievaars in natuurvriendelijke oever in Papenwegse polder

Ooievaars in Papenwegse polder

Ooievaars in Papenwegse polder

De Papenwegse polder is gelegen in de gemeente Voorschoten en Wassenaar en wordt doorsneden door de Papenweg. In deze polder van het watergebiedsplan Zuidgeest heeft Rijnland gewerkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem. Er zijn diverse hoofdwatergangen verbreed en duikers vervangen.

Daarnaast zijn er landbouwdammen met krappe duikers vervangen door landbouwbruggen en extra waterbergingen aangelegd. Ook zijn er verschillende natuurvriendelijke oevers aangelegd en diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Binnen de waterberging zijn nu ooievaars ontdekt (zie beeldmateriaal hieronder).

Ooievaars

Waterberging

In het ontwerp van de waterberging is de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers meegenomen om de natuurontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten zijn. De betreffende percelen zijn nog steeds inzetbaar voor landbouw, met de nodige beperkingen omdat het land lager is komen te liggen. Hierdoor is het natter, loopt het sneller onder water en is de draagkracht minder groot. Als het polderpeil stijgt gaat de waterberging zijn werk doen, dus onder water lopen. Doordat er hogere paden zijn aangelegd, zogenaamde schouw paden, kan het vee een droge plek zoeken op de hoger gelegen locaties. Hierdoor kan het land nog begraasd worden door vee, zonder dat dit risico’s voor het vee bij gebruik van de waterberging met zich mee brengt.

De realisatie van de maatregelen is in nauw en goed overleg met de betrokkenen verlopen. Het ontwerp en de aanleg van de waterbergingen zijn met de direct omwonenden besproken en er zijn aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd om mogelijke overlast door zwanen te voorkomen. Dit was een nadrukkelijke wens vanuit het gebied.

Om het gebied toegankelijk te maken voor de weidevogels is er de mogelijkheid het waterpeil in het voorjaar aan te passen. Het gebied blijft in beheer en eigendom van de perceeleigenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met het klantcontactteam van Rijnland via 071-3063535.