Regio Rijnland zet in op Green Deal

Op weg naar duurzame zorg

Op weg naar duurzame zorg

In 2015 is de ‘Green Deal Nederland, Op weg naar duurzame zorg' afgesloten. In deze green deal willen betrokken partijen gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen op nieuwe thema’s als het duurzaam inkopen van bijvoorbeeld geneesmiddelen, het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie en het verminderen van medicijnresten in afvalwater van zorginstellingen en ziekenhuizen. Jeroen Haan van het hoogheemraadschap van Rijnland tekende namens het waterschap op 14 september de samenwerkingsovereenkomst die zich de komende drie jaar inzet op de vermindering van geneesmiddelen in afvalwater.

Ambities waarmaken

In regio Holland Rijnland slaan zorginstellingen, gemeenten, milieuplatform Zorgsector (MPZ) en de Omgevingsdienst West-Holland de handen ineen om de ambities uit de green deal duurzame zorg op regionale schaal waar te maken. Zo spreken de betrokken zorginstellingen af dat zij in ieder geval alle wettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen, plus voor de hand liggende preventieve maatregelen om de afvoer van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar afvalwater zo veel mogelijk te voorkomen. De Omgevingsdienst ondersteunt de zorginstellingen met inhoudelijke expertise over bestaande en nieuwe thema’s voor een duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Naast het hoogheemraadschap is ook de Unie van Waterschappen gestart met het opnemen van een tiental acties voor verbetering van de waterkwaliteit. De preventie van lozing van afvalwater met geneesmiddelen maakt daar onderdeel van uit.

Deelname Green Deal sluit aan op waterbeheerplan

Deelname in de Green Deal sluit aan op WBP5-ambities voor waterketen, waterkwaliteit duurzaamheid en participatie. Hoogheemraad Jeroen Haan “We volgen in de planperiode actief de landelijke discussie over het verwijderen van giftige en gevaarlijke stoffen en steunen daarbij initiatieven van derden.

In de planperiode pakken we samen met de omgeving ook de zogenoemde nieuwe stoffen op (microplastics, geneesmiddelen e.d.). Bijvoorbeeld door brongerichte maatregelen te vragen aan specifieke lozers en door voorlichting te geven aan inwoners en bedrijven. Wij steunen daarbij graag initiatieven van derden als het gaat om bronmaatregelen voor deze stoffen. Bijvoorbeeld maatregelen in ziekenhuizen als het Pharmafilter.”

Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg kan Rijnland:

  1. Problematiek van lozing geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en antibioticaresistente bacteriën in de waterketen bestuurlijk (meer) onder de aandacht brengen bij zorginstellingen in de regio Midden Rijnland;
  2. Aandacht vragen voor een meer duurzame inkoop van geneesmiddelen in relatie tot mogelijke risico’s voor het aquatisch ecosysteem;
  3. Gezamenlijk kansen voor preventieve of emissiereducerende bronmaatregelen inventariseren binnen de regio;
  4. Kennis inbrengen, delen en helpen te ontwikkelen;
  5. Kennis en ervaring te gebruiken voor een potentiele praktijkproef voor bronmaatregelen zoals geambieerd in het WBP5.

Lees meer over onze ambities op http://www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan