Rijnland presenteert 17 februari 2016 energiestrategie

Iedereen is welkom!

Iedereen is welkom!

Wilt u meer weten over de plannen die uw waterschap heeft met het terugbrengen van energieverbruik en met energieopwekking? Dan bent u van harte welkom bij onze commissievergadering Bestuur, Organisatie en Dienstverlening (BOD). Deze vindt plaats op woensdag 17 februari tussen 19.00 en 22.00 uur op het hoofdkantoor aan de Archimedesweg 1 in Leiden. Op de agenda staat onder andere het vaststellen van de duurzame energiestrategie van Rijnland. Leden van het algemeen bestuur stellen dan vragen over deze nieuwe strategie en de keuzes die gemaakt moeten worden.

Wat wil Rijnland bereiken?

Het hoogheemraadschap richt zich op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Voor de periode 2016-2020 stellen wij hiervoor €17 miljoen beschikbaar. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om op termijn volledig energieneutraal te werken.

Energiefabriek Rijnland

Het grootste energiegebruik van een waterschap zit in de afvalwaterketen en het watersysteem. Daar valt dus tegelijk de meeste winst te halen. Daarom verkennen we alle mogelijke manieren om energie te besparen bij zuiveringsstations en gemalen. Ook willen we zelf energie opwekken en gebruiken door het plaatsen van zonnepanelen op eigen terreinen. Het mogelijk installeren van windmolens zal ook onderzocht worden. Rijnland is aandeelhouder van HVC, een bedrijf dat onder andere zuiveringsslib verbrandt. HVC participeert in windparken op zee en werkt ondermeer aan het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater. Hierdoor is Rijnland ook duurzaam ondernemer.

Kansen voor de toekomst

In samenwerking met andere partijen werken we aan proeven met warmtelevering uit gezuiverd afvalwater (effluent) van zuiveringsinstallaties. Verder loopt er een onderzoek of bij het gemaal in Katwijk energie kan worden opgewekt met het “Blue Energy” principe.

Goede afwegingen

Rijnland heeft op 17 februari dus heel wat te bespreken. Het uitvoeren van alle voorstellen zal moeilijk zijn omdat ze elkaar soms tegenwerken. Zo staat het leveren van schoon water op gespannen voet met minder goed zuiveren om energie te besparen.
Of lukt het opwekken van energie uit afvalwater minder goed, wanneer tegelijkertijd grondstoffen uit slib gehaald moeten worden. Het maken van goede afwegingen is daarom noodzakelijk.

Commissievergaderingen op locatie en in de avond

Een commissievergadering is een openbare bijeenkomst van een deel van het algemeen bestuur. Hier komen specifieke onderwerpen aan de orde, voorbereidend op besluitvorming in de eerstvolgende algemene bestuursvergadering (waterschappen spreken over Verenigde Vergadering, kortweg VV). In dit geval voor de VV op 9 maart.

In het kader van vernieuwend besturen worden in het eerste half jaar van 2016 commissievergaderingen in de avond en soms op locatie gehouden. Deze nieuwe manier van vergaderen evalueren we zo rond de zomer. Daarna besluiten we of we hiermee doorgaan in het najaar van 2016. De eerstvolgende vergadering op locatie is op 6 april en betreft de commissie Voldoende Water. De agenda is op dit moment nog niet bekend. Rijnland nodigt u wederom van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Zo kunt u vroeg in het besluitvormingsproces informatie krijgen of gebruik maken van uw inspreekrecht. Dat kan van belang zijn bij wateronderwerpen die u (op termijn) aangaan.