Rijnland verscherpt toezicht op milieuovertredingen slootkant

Bespuiten van bollenvelden

Bespuiten van bollenvelden

Met de komst van het teeltseizoen verscherpt het hoogheemraadschap van Rijnland het toezicht op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de kant van de sloot. De kwaliteit van het water moet immers worden bewaakt. Het hoogheemraadschap constateert de laatste jaren een toename in overtredingen. Medewerkers surveilleren daarom niet alleen tijdens kantoortijden, maar ook daarbuiten en in het weekend. De controles, die vooral zullen plaatsvinden in de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt en de veehouderij, gaan vergezeld van voorlichtingsacties.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen zorgen, als ze in het water terechtkomen, voor verarming van het leefmilieu voor planten en dieren en vergroten de kans op algenbloei. Daarom moeten agrariërs bij het bespuiten en het bemesten van het land voldoende ver van de slootkant wegblijven. Te dicht daarop vergroot het risico dat de schadelijke stoffen direct in het water terechtkomen, of alsnog indirect na een regenbui. Daarnaast geldt dat agrariërs gebruik moeten maken van emissiearme technieken.

Ontsmetten en spoelen

De Rijnlandse toezichthouders letten er niet alleen op dat gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in de sloot terechtkomen. Ook wordt gekeken naar de opslag van deze middelen en hoe er wordt omgegaan met verpakkingsmaterialen. Daarnaast kijkt Rijnland mee hoe gewassen worden ontsmet en gespoeld.

Stevige boete

Het hoogheemraadschap gaat er vooralsnog vanuit, dat iedereen zich aan de regels houdt in het belang van een goede waterkwaliteit. Mochten er toch overtredingen worden geconstateerd, dan volgen er uiteraard sancties. Rijnland wijst volledigheidshalve op het feit, dat niet alleen het waterschap stevige boetes kan opleggen, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een deel van de Europese inkomenssteun kan hierdoor zelfs worden stopgezet. Meer informatie en praktische oplossingen voor de agrarische sector staan onder meer op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl en www.toolboxwater.nl.