Satellietinformatie bij droogte-inspectie en –monitoring

Innovatieve satellietproducten inzetten om  kwetsbaarheid waterkeringen in kaart te brengen

Innovatieve satellietproducten inzetten om kwetsbaarheid waterkeringen in kaart te brengen

Op welke wijze kan satellietinformatie helpen bij de droogte-inspectie van waterkeringen? Dat is de centrale vraag van een innovatief onderzoek dat het hoogheemraadschap van Rijnland recent is gestart.

Het Netherlands Space Office (NSO) ondersteunt het project financieel en stelt bedrijven in staat om deze vraag te gaan onderzoeken. Vrijdag 10 juni was hiervoor bij Rijnland een goed bezochte informatiebijeenkomst voor bedrijven. De komende maanden worden meerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd, waarna de meest veelbelovende resultaten verder worden uitgewerkt. Het is dan de bedoeling dat de innovatieve satellietproducten vanaf 2017 ingezet worden om de kwetsbaarheid van waterkeringen in kaart te brengen en de veldinspecties te ondersteunen.

Door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenval en aanhoudende droogte perioden. Bij aanhoudende droogte worden de kwetsbare waterkeringen, zoals dijken en kaden in het gebied gecontroleerd op scheuren en kieren. Zodoende zien wij vroegtijdig of eventuele reparatie nodig is om de dijk of kade weer te herstellen. Op basis van het oordeel van gespecialiseerde medewerkers heeft Rijnland 400 km aan kwetsbare dijken en kaden aangewezen. Nu gaan medewerkers van Rijnland bij aanhoudende droogte het veld in om de inspectie van al deze dijken uit te voeren. Dit inspectieproces gaat gepaard met grote financiële en personele inzet. Met de inzet van de innovatieve satellietinformatie kan de inspectie ondersteunt worden, waardoor er mogelijk minder dijken als kwetsbaar aangemerkt worden en er tijdwinst behaald wordt.