Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

Plattelandsonwikkelingsprogramma

Plattelandsonwikkelingsprogramma

Van 5 oktober tot en met 30 november kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in Noord-Holland subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. In eerste instantie is 14,5 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurlijke waterzuivering, vismigratie, of het plaatsen c.q. verwijderen van stuwen. Dit is het resultaat van een overeenkomst die de provincie Noord-Holland en de drie inliggende waterschappen ondertekenden in het kader van het Plattelandsonwikkelingsprogramma POP3.

De 14,5 miljoen euro is onderdeel van een totaalbedrag van 26,8 miljoen euro voor waterdoelen. De helft daarvan komt uit het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling. De andere helft is afkomstig van de drie waterschappen die in Noord-Holland actief zijn: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid. Het bestaat uit verschillende deelregelingen. Per provincie wordt, mede op basis van landelijke kaders, bepaald waar de subsidie het best aan besteed kan worden en op welke manier. Met de openstelling van de regeling ‘niet-productieve investeringen Water’ wordt, door provincie en waterschappen, een belangrijke stap gezet in de realisatie van beleidsdoelen op het gebied van water en de besteding van de betreffende Europese gelden (‘POP3’). 

De maatregelen die voor subsidiëring in aanmerking komen, moeten bovenwettelijk zijn en bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast, watertekort of verzilting van grond- en oppervlaktewater of bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het grond- of oppervlaktewater. Deze doelen zijn voor het Noord-Hollandse gebied vastgelegd in de provinciale Watervisie 2021 en de waterbeheerplannen van de waterschappen. Daarnaast moet er een directe link zijn met landbouwactiviteiten. 

Subsidie aanvragen

Vanaf 5 oktober kan via RVO.nl subsidie worden aangevraagd voor de regeling ‘niet-productieve investeringen Water’. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de POP-subsidieregelingen in opdracht van de provincie uit.

Foto onderschrift: op 3 oktober ondertekenden provincie Noord-Holland en de drie waterschappen een overeenkomst rond POP3 op het provinciehuis van Noord-Holland. Vlnr: gedeputeerde Bond, hoogheemraden Kruiswijk (Amstel, Gooi en Vecht), Leewis (Rijnland) en Schenk (Hollands Noorderkwartier).