Voorkeursvariant maatregelen project capaciteitsuitbreiding KWA in beeld

Extra zoetwater naar West-Nederland

Extra zoetwater naar West-Nederland

Rijnland en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen aan het project ‘capaciteitsuitbreiding KWA’. KWA staat voor Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen. Het doel van dit project is om de sloten en kanalen van De Stichtse Rijnlanden zo in te richten dat er in tijden van extreme droogte, extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd kan worden. De eerste fase van dit project, de verkenningsfase, is in concept afgerond en wordt voorgelegd aan de waterschapsbesturen.

De uitkomsten van de verkenning

Om de regio West-Nederland in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien, zijn verschillende maatregelen nodig. Voor de maatregelen in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Leidsche Rijn en Oude Rijn en de Enkele Wiericke is een voorkeursvariant opgesteld. Een paar in het oog springende maatregelen zijn:

  • Het aanbrengen van een oeverbescherming langs de Oude en Leidsche Rijn
  • Het verruimen van het doorstroomprofiel van twee bruggen of het plaatsen van extra duikers vanuit de Enkele Wiericke naar de Oude Rijn bij Fort Wierickerschans
  • Het verdiepen van de gekanaliseerde Hollandse IJssel
  • Het oplossen van het knooppunt Polsbroek door het verwijderen van een stuw en het verbreden van een duiker bij de Slangeweg in Polsbroek.

Voor de maatregelen in de Lopikerwaard is nader onderzoek nodig. Voor dit deelgebied wordt de verkenningsfase dan ook verlengd. Het nadere onderzoek bestaat onder meer uit een praktijkproef met de aanvoer van zoet water.

Hoe verder?

De genoemde maatregelen gaan na bestuurlijke besluitvorming door naar de planvormingsfase. Dit betekent dat het waterschap de maatregelen meer in detail gaat uitwerken. Op dat moment wordt helder  wat in de uitvoeringsfase gerealiseerd kan gaan worden. Het verder vormgeven van de plannen gebeurt uiteraard in overleg met de omgeving. De plannen worden beschreven in projectplannen. Belanghebbenden kunnen hier op inspreken.

De planning in hoofdlijnen:

  • Vaststelling voorkeursvariant: sept-nov 2016
  • Verlengde verkenning Lopikerwaard: 2016-2017
  • Planuitwerking voorkeursvariant: 2017-2018
  • Uitvoering baggerwerk GHIJ/Noordergemaal: 2016-2017
  • Uitvoering overige maatregelen: 2017-2021

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op de projectpagina van de KWA.