Voorstel nieuw peilbeheer Reeuwijkse Plassen bekend

Natuurlijker peilbeheer

Natuurlijker peilbeheer

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil in de Reeuwijkse Plassen een natuurlijker peilbeheer instellen. Het voorstel is een waterpeil dat kan fluctueren tussen -2,21 meter NAP en -2,29 meter NAP. Dit geldt voor de plassen (behalve de Surfplas), de kern Reeuwijk-Dorp, Reeuwijkse Hout en enkele weidegebieden ten oosten van de plassen.

Het voorgestelde nieuwe peilbeheer valt in de marge waarbinnen het huidige waterpeil (gemiddeld -2,24 meter NAP) nu al fluctueert. Het gaat vooral om een andere wijze van peilbeheer. Het instellen van een natuurlijker peilbeheer is een manier om nog minder voedselrijk water in te laten uit Gouda. Dit kan door zo veel mogelijk regenwater in het gebied vast te houden. Daardoor krijgen algen minder kans om te groeien en wordt het water minder troebel. Het is één van de maatregelen die Rijnland neemt om de waterkwaliteit in de plassen te verbeteren. Hoogheemraad Martine Leewis is blij met de getoonde betrokkenheid vanuit het gebied bij dit peilbesluit. ‘Het verbeteren van de waterkwaliteit is complex en de maatregelen hiervoor kunnen gevolgen hebben voor omwonenden en belanghebbenden. Het beheer van het waterpeil is zo’n maatregel. Met elkaar zijn we hier tot een besluit gekomen dat voor iedereen werkt.’ 

Voorbereidend onderzoek

Tijdens informatiebijeenkomsten met bewoners, recreanten, belangenverenigingen en overige betrokkenen is gebleken dat er draagvlak is voor het voorgestelde peilbeheer. Om tot dit voorstel te komen, heeft Rijnland gezamenlijk met grondeigenaren ruim een jaar gemeten welk effect schommelingen in het oppervlaktewater hebben op het grondwaterpeil. Het blijkt dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn, zolang het waterpeil fluctueert binnen de bestaande beheermarge. Uit aanvullend onderzoek van Rijnland blijkt dat als de boven- en/of ondergrens van het huidige waterpeil wel zou worden overschreden, dit slechts beperkt extra zou bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Er zouden vooral negatieve effecten kunnen optreden, zoals een toename van wateroverlast en schade aan funderingen en infrastructuur. 

Ontwerp-peilbesluit ter inzage in mei 2017

Om een natuurlijker waterpeil in te kunnen stellen, moet het bestuur van Rijnland instemmen met het voorgestelde nieuwe peilbeheer. Begin december zijn de voorbereiding daartoe gestart. Het ontwerp-peilbesluit ligt naar verwachting in mei 2017 ter inzage. Op dat moment kunnen belanghebbenden met bezwaar tegen het nieuwe peilbesluit dat formeel kenbaar maken. 

Meer informatie over het instellen van het natuurlijker waterpeil: www.rijnland.net/reeuwijkseplassen