Waterschappen en Havenbedrijf sluiten overeenkomst: Veiligheid en zoetwater geborgd bij groei haven

Gevolgen monitoren om adequaat te kunnen in grijpen

Regionale waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam zijn overeengekomen de gevolgen van de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek voor de waterhuishouding in het gebied aan te pakken. De verdieping heeft effect op de zoetwatervoorziening, mogelijk het grondwater en de veiligheid van dijken in de West Nederland. Het Havenbedrijf en de waterschappen hebben afgesproken die gevolgen goed te monitoren en om adequaat te kunnen in grijpen. De overeenkomst is in aanvulling op de eisen uit de vergunning van Rijkswaterstaat voor de verdieping. De waterschappen zijn opgetrokken met LTO Noord en drinkwaterbedrijf Oasen. De overeenkomst is op 28 oktober bij waterschap Hollandse Delta ondertekend.

Grotere schepen

De Nieuwe Waterweg wordt verdiept om de ontwikkeling van de haven van Rotterdam te stimuleren. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam werken nauw samen om komend jaar met de verdiepingswerken te kunnen starten. Door de verdieping kunnen grotere schepen de havens bereiken. Dit is van belang voor de concurrentiepositie van het petrochemisch cluster met name in de Botlek.

Voldoende zoetwater

De waterschappen hebben de  zorg voor zoetwater voor de industrie, de natuur en de land- en tuinbouw. De waterschappen en hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben daarom met Havenbedrijf Rotterdam afspraken voor voldoende zoetwater gemaakt. De zoetwatervoorziening kan in het gedrang komen, omdat door de verdieping meer zout water in West Nederland binnendringt. Om de zoetwatervoorziening te kunnen blijven garanderen worden er passende maatregelen genomen bij onder meer de Kleinschalige Wateraanvoer, de Parksluizen en het Boerengat.

Veiligheid dijken

De waterschappen zorgen voor waterveiligheid tegen overstromingen. Door de verdieping gaan de stromingen in de rivieren in de delta anders lopen en slijten de dijken onder water mogelijk uit. De veiligheid van de dijken in het beheergebied van Hollandse Delta kan daarmee in het geding komen. Om de veiligheid van de dijken te garanderen is de komst van een stortsteendepot afgesproken om bij acute veiligheidsproblemen direct in te kunnen zetten.

Monitoring

Het Havenbedrijf stelt een monitoringsprogramma op voor de verzilting, het grondwater en de veranderingen in de rivierbodem. Daarbij wordt meermaals per jaar de verzilting en de rivierbodem in beeld gebracht. Zo wordt snel duidelijk, welke gevolgen de verdieping heeft en worden onder meer in overleg met de waterschappen maatregelen genomen.

 

Hoogheemraad Martine Leewis van hoogheemraadschap Rijnland: “Ik ben zeer blij met onze goede samenwerking en vooral ook met het resultaat hiervan. We kunnen nu de gevolgen van deze ingreep nauwlettend volgen en hebben nu in ieder geval afspraken in handen om het Havenbedrijf aan te kunnen spreken op voorziene effecten van de verdieping. En het Havenbedrijf belooft ook mede aanspreekbaar te zijn op effecten die we nu nog niet kunnen weten, maar die wel op kunnen treden.”, aldus Leewis.