Excursie dijkverbetering Hoogmadesepolder op 21 april

24 maart 2017 - Op vrijdagmiddag 21 april organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland een excursie bij dijkverbetering Hoogmadesepolder. Deze dijkverbetering is volop in uitvoering en verplaatst zich in de loop van dit jaar naar de rand van de kern van Hoogmade.

Rijnland werkt momenteel aan dijkverbetering Hoogmadesepolder. In totaal verbeteren we in het hele gebied zo’n 6 kilometer dijk (regionale kering). Het project wordt uitgevoerd in drie fasen. Momenteel zijn fase 1 (Noord Aa) en fase 2 (Achterwetering) in uitvoering. In het najaar gaat een deel van fase 3 van het project van start. Deze fase betreft het opknappen en ophogen van de dijken waar wegen op liggen, van het Noordeinde en de Van Klaverweijdeweg in Hoogmade (een beperkte ophoging van ca. 30 cm en onder meer een nieuwe asfaltlaag en belijning). De werkzaamheden zijn in januari van dit jaar gestart en duren nog tot halverwege 2018.

Excursie

Belangstellenden zijn van harte welkom om op 21 april een kijkje te komen nemen en te horen waarom en hoe een dijkverbetering in Rijnlands gebied wordt uitgevoerd. Dat kan om 14.00 uur óf om 15.30 uur. De excursie duurt ongeveer een uur. Wij vertellen meer over het belang van dijkverbetering, vervolgens wordt een toelichting op de werkzaamheden gegeven. Let op: er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden is noodzakelijk en kan door uiterlijk 12 april een e-mail te sturen naar dijkverbetering@rijnland.net. Vermeld in deze e-mail naast contactgegevens ook het aantal personen dat deelneemt én of om 14.00 uur of 15.30 uur aan de excursie wordt deelgenomen. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging en de locatie.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbeteringsproject Hoogmadesepolder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.