Rijnland on tour: op de fiets tussen de (uitgebloeide) bollenvelden van polder Het Langeveld en de Noordzijderpolder

Afgelopen dinsdag 30 mei 2017 heeft het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) een werkbezoek gebracht aan polder Het Langeveld en de Noordzijderpolder. In dit gebied langs de duinrand is in de afgelopen jaren in afstemming met de omgeving gewerkt aan nieuwe peilbesluiten en is uitvoering gegeven aan diverse maatregelen die de aan- en afvoer van water verbeteren.

De route

Vanaf het kantoor in Leiden vertrok de bus naar Noordwijk. Tijdens de busrit zijn het gebiedsproces, de kenmerken van de polders en omgevingsaspecten zoals bollengrondcompensatie toegelicht. Naast de bloeiende lavendeltuin van Lady Lavendel werd het bestuur bijgepraat over  het Watergebiedsplan West en gingen ze in gesprek met de heer Liebeton over zijn ervaringen met Rijnland en de uitgevoerde maatregelen op zijn land in polder Het Langeveld.

Vervolgens op de fiets door de polder langs enkele locaties waar maatregelen als watergangverbredingen, duikerverbindingen en het automatiseren van een stuw zijn uitgevoerd. Ervaringen van de watersysteembeheerder  in dit gebied zijn meer bedrijfszekerheid en beter kunnen sturen op peil en afvoer dankzij de verbeteringen in het watersysteem.

D&H op de fiets

De tour eindigde bij de heer R. Duivenvoorde in de Noordzijderpolder. Met hem ging het bestuur in gesprek over het ‘werk met werk maken’ met als voorbeeld de agrarische structuurverbetering koppelen aan de wateropgave van Rijnland. De heer Duivenvoorde was vooral te spreken over Rijnland meedenkt over het optimaliseren van de kavelstructuur in combinatie met de benodigde watermaatregelen.

 houten huis

Bijzonderheden van deze polders

Gemiddeld eens in de tien jaar wordt het gehele watersysteem van een polder bekeken op functionaliteit. Naar aanleiding van meerdere klachten vanuit deze polders en van de eigen watersysteembeheerders, specifiek vanuit polder Het Langeveld, heeft Rijnland deze polders onderzocht. Daar is een pakket aan maatregelen uit gekomen en besproken met de landeigenaren. In eerste instantie hadden de landeigenaren een ander idee over de te nemen maatregelen en stelden met elkaar een ander maatregelenpakket op en boden deze aan Rijnland aan. Rijnland is vervolgens met hen in gesprek gegaan om beide maatregelpakketten te bespreken en daar waar nodig uitleg te geven waarom een maatregel wel of niet mogelijk is. Uiteindelijk zijn Rijnland en de grondeigenaren er samen uit gekomen en kon Rijnland beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. Een dergelijk proces waarbij de eigenaren en andere belanghebbenden worden meegenomen in de planvormingsfase kost veel tijd, om er zeker van te zijn dat iedereen is gehoord en niets is vergeten. Ondanks de  duur van dit proces zijn de eigenaren van deze twee polders over het algemeen positief gestemd omdat ze konden meedenken en het daardoor waard was om  langer op de uitvoering van de maatregelen te moeten wachten.

In dit gebied valt de aanwezigheid van de beschoeiing op. Normaal gesproken is Rijnland geen voorstander van het plaatsen van beschoeiing, omdat dat geen natuurlijke maatregel is. Waarom in deze twee polders dan voornamelijk wel? Vanwege de zandige ondergrond en de hogere stroomsnelheden richting de afvoerpunten. Het zand spoelt hierdoor sneller weg. Bij het verbreden van de watergangen werden deze ook dieper gemaakt. Om de oevers stabiel te kunnen houden en erosie te voorkomen, is beschoeiing geplaatst. Daarnaast speelt het ruimtebeslag een rol, niet alleen in relatie tot de perceeleigenaar maar ook de bollengrondcompensatie plicht in dit gebied. Met beschoeiing kan je grond besparen.

Watergebiedsplannen

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water.