Rijnland verscherpt toezicht op naleving milieuregels bij slootkant

30 maart 2017 - Met de start van het teeltseizoen verscherpt hoogheemraadschap van Rijnland de controles op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de slootkant. Het overgrote deel van de agrariërs leeft de regels na, maar het aantal overtredingen is nog te hoog. De controles, die vooral worden gehouden in de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt en de veehouderij, gaan vergezeld van voorlichtingsacties.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen die in het slootwater terechtkomen zijn slecht voor het leefmilieu van planten en dieren. Ook is er meer kans op algenbloei. Schoon slootwater is ook voor agrariërs belangrijk: planten op het land groeien beter en koeien drinken uit gezonder water. Daarom is het zaak dat agrariërs voldoende afstand houden tot de slootkant om te voorkomen dat de schadelijke stoffen direct of na een regenbui in het water belanden. Daarbij moeten ze gebruik maken van emissiearme technieken.

Ontsmetten en spoelen

Toezichthouders van Rijnland controleren of gewasbeschermingsmiddelen en  meststoffen niet in de sloot terechtkomen. Ook kijkt Rijnland mee hoe gewassen worden ontsmet en gespoeld, om te voorkomen dat deze stoffen op die manier in het water terecht komen. Bovendien controleren de toezichthouders de opslag en hoe er wordt omgegaan met verpakkingsmateriaal.

Overtredingen

Het hoogheemraadschap gaat er vanuit dat de milieuregels worden gerespecteerd, in het belang van een goede waterkwaliteit. Als overtredingen worden geconstateerd, kunnen er sancties volgen. Dat geldt zowel voor de eigenaar of gebruiker van het land als voor de loonwerker. Boetes kunnen niet alleen door Rijnland worden opgelegd, maar ook door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Overtreders lopen het risico dat een deel van de Europese inkomenssteun van de perceeleigenaar wordt stopgezet.

Meer informatie en praktische oplossingen voor de agrarische sector staan onder meer op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl en www.toolboxwater.nl.