Startsein uitvoering dijkverbetering polder Zaanse Rietveld

Hoogheemraad Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op dinsdag 14 februari het startsein gegeven voor de uitvoering van het dijkverbeteringsproject Zaanse Rietveld in Boskoop. De kade in deze polder wordt verbeterd.

De kade langs de Otwegwetering is voor het overgrote deel niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook grotendeels onvoldoende. Aan de buitenzijde wordt daarom een vervangende waterkering gemaakt met een stalen damwand die voor de huidige constructie wordt geplaatst. Langs het tracé liggen woonboten, die tijdens de werkzaamheden gefaseerd en tijdelijk worden verplaatst.  De arkvereniging is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het project. Zij hebben meegedacht over mogelijke oplossingen. Ook hebben zij de leden van de vereniging geïnformeerd en meegenomen in het traject. Dit heeft geleid tot de individuele afspraken met elke woonbootbewoner. Aannemerscombinatie GMB-Oldenkamp voert het werk uit. Het project wordt naar verwachting halverwege dit jaar afgerond.

Dijkverbetering Regionale Keringen

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbeteringsproject Zaanse Rietveld maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.