Waterschappen tekenen Kustpact

Op 21 februari tekenden bijna 60 partijen, waaronder de waterschappen langs de kust, het Kustpact. Hierin zijn afspraken vastgelegd over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust.

In het Kustpact staat in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. De provincies zullen deze zonering in overleg met de betrokken partijen nader uitwerken.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: ”Met het Kustpact wordt een goede balans gevonden tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone. Met de zonering ontstaat voor alle partijen duidelijkheid.”

Waterkerende functie duinen

De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand. De waterkerende functie van duinen blijft prioriteit.

Kustzone

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en gebieden landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Bron: Unie van Waterschappen, 22 februari 2017