Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter A)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Afkoppelen

Afkoppelen houdt in dat verhard oppervlak (denk aan parkeerterreinen, grote daken, etc.) niet meer is aangesloten op de riolering, maar loost op het oppervlaktewater of in de bodem. Hiermee voorkomen we dat relatief schoon regenwater onnodig naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat.

Afvalwater

Het water dat huishoudens en bedrijven hebben gebruikt is afvalwater. Dit water komt in het riool terecht en wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt. Na zuivering stroomt het water weer het oppervlaktewater in, zoals een rivier of sloot.

Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Installatie waar verontreinigd water wordt gezuiverd.
Afwateren

Het afvoeren van overtollig water (van gronden, landerijen en polders) via een stelsel van sloten en beken naar een lozingspunt, bijvoorbeeld een gemaal.

Akoestische debietmeter

Apparaat dat met behulp van geluidssignalen water aan- of afvoer meet.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Rijnland, de verenigde vergadering, wordt eens in de vier jaar gekozen door de belastingbetalers. Het algemeen bestuur benoemt de leden van het dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Algen

Algen zijn bacteriën of wieren die veel voorkomen in zoet oppervlaktewater. Vooral wanneer dit water veel voedingsstoffen bevat, zoals stikstof. Hiernaast staat een microscoopfoto van algen.
Zie ook blauwalgen.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven