Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter B)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Baggeren

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming of de waterkwaliteit. Is dit het geval, dan zal Rijnland ervoor zorgen dat de onderhoudsplichtige gaat baggeren.

Beregenen

Besproeien van gewassen met grondwater of oppervlaktewater.

Beschoeiing

Palen en schotten langs de oever van het water vormen de beschoeiing. Zij zorgen ervoor dat de oever beschermd wordt en niet kan instorten.

Bestuursverkiezing
Het algemeen bestuur van een waterschap wordt eens in de vier jaar gekozen door de belastingbetalers (burgers en bedrijven). De eerstvolgende verkiezingen worden in 2008 gehouden.
Blauwalgen
Zie blauwalgen
Bodemsanering

Het schoonmaken van vervuilde grond.

Boezem
Stelsel van aaneengesloten wateren waarin één peil wordt gehandhaafd. Het (overtollig) boezemwater wordt afgevoerd naar de Hollandsche IJssel, naar zee en het Noordzeekanaal.
Boezem
Een boezem is een aaneengesloten stelsel van hogerliggende watergangen (meren, rivieren, enz.), een soort 'vergaarbak'. Via gemalen wordt het overtollige water vanuit de lager gelegen polders naar de boezem toe gepompt. Het water in de boezem stroomt vervolgens naar zee of naar een volgende boezem.
Bronnering
Het wegpompen van grondwater om een stuk grond droger te maken. Bronnering heet ook wel grondwaterspiegelverlaging.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven