Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter D)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur van Rijnland, het college van dijkgraaf en hoogheemraden is belast met de dagelijkse gang van zaken van het waterschap. De leden zijn door het algemeen bestuur benoemd.
Debiet
De hoeveelheid water die een bepaald punt op een bepaald moment passeert. Een voorbeeld: als een gemaal een debiet van 90 m3/min. heeft, betekent dit dat er elke minuut 90 m3 (90.000 liter) water kan worden verpompt (verplaatst).
Diffuse bronnen
Diffuus betekent vaag. Diffuse bronnen zijn dan ook: de niet afzonderlijk aan te wijzen lozers van afval (vervuilers). De lozingen zijn afkomstig van wegen, daken en pleinen, en bereiken veelal via de bodem het grond- en/of oppervlaktewater. Omdat niet concreet is aan te geven wie de lozers zijn, is dit een gemeenschappelijk probleem.
Dijkgraaf
De dijkgraaf is de voorzitter van het college van dijkgraaf en hoogheemraden (dagelijks bestuur) en de verenigde vergadering (algemeen bestuur). De dijkgraaf wordt niet net als de rest van het bestuur gekozen, maar benoemd door de Kroon.
Drainage
Het versneld afvoeren van overtollig grondwater door het aanleggen van bijvoorbeeld greppels of buizen.
Duiker
Buis of koker die onder een weg door loopt en die één of meerdere waterlopen verbindt.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven