Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter W)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Water vasthouden
Het vasthouden van regenwater in de bodem, door de afvoer ervan te vertragen. Dit met het doel om verdroging te voorkomen.
Waterkering
Andere term voor dijk of kade.
Waterkeringszorg
Het beschermen van een gebied tegen overstromingen door het onderhouden van dijken en kades (waterkeringen).
Waterkwaliteit
De kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten. Verder wordt de waterkwaliteit beoordeeld op basis van de aanwezige planten en dieren.
Waterkwaliteitsbeheer
Rijnland beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit betekent: zorgen voor schoon water in alle watergangen. We doen dit om te voorkomen dat het water vervuild raakt. Het schoonmaken van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast houdt het waterschap de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten.
Waterkwantiteit
De hoeveelheid water in sloten, meren en rivieren.
Waterkwantiteitsbeheer
Zorgen voor voldoende water in de sloten, singels en rivieren die in beheer zijn van het waterschap. In de praktijk betekent dit hoofdzakelijk dat het waterschap zorgt voor een goede doorstroming van het water, zodat er geen wateroverlast optreedt.
Waternavel
De Grote Waternavel is een waterplant met een heel explosief groeiproces. Hierdoor kan de plant in korte tijd een groot wateroppervlak bedekken en andere waterplanten verdringen. Zuurstofloosheid van het water kan het gevolg zijn, waardoor vissen kunnen sterven. Daarnaast kan de Waternavel de waterafvoer belemmeren.
Waterplan
Plan van een gemeente om alle aspecten van water - binnen de gemeentegrenzen - in samenhang aan te pakken en te verbeteren. Voorbeelden van wateraspecten zijn de riolering, de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad en de bestrijding van wateroverlast in bebouwd gebied. De gemeente stelt het plan samen op met het waterschap, de provincie en het waterleidingbedrijf.
Waterschap
Algemene benaming voor een Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn:
Het op peil houden van het water in onder andere rivieren en sloten.
Het gebied beschermen tegen overstromingen door dijken te versterken en te onderhouden.
Zorgen dat het water in sloten en rivieren schoon genoeg is, door afvalwater dat hierop geloosd wordt, eerst te zuiveren.
De taken kunnen in een bepaald gebied over meerdere waterschappen verdeeld zijn. Waterschappen hebben een eigen bestuur, heffen zelf belasting en hebben een eigen serie regels die vastgelegd zijn in de 'Keur'.
Waterschapsomslagen
Waterschapsomslagen zijn belastingen waarmee het waterschap zijn kosten dekt. Er zijn drie soorten omslagen: de omslag gebouwd voor de eigenaren van gebouwen (huizen, kantoren, enz.). De eigenaren van gronden (landbouwgronden, sportvelden, enz.) betalen de omslag ongebouwd. Omdat iedereen belang heeft bij het werk van het waterschap, betalen alle ingezetenen van het werkgebied de ingezetenenomslag.
Watersysteem
Een in een bepaald gebied aanwezig samenhangend stelsel van oppervlaktewater en grondwater, inclusief oevers, waterbodems en kunstwerken voor het waterbeheer.
Watertoets
De Watertoets is een procedure die planologen moeten doorlopen. Hiermee wordt gewaarborgd dat in bouwprojecten, bestemmingsplannen e.d. het waterbeheer wordt meegenomen. De procedure schrijft voor dat ruimtelijke ordenaars advies vragen aan waterschappen over waterbeheeraspecten.
Wvo
Wvo betekent: Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De Wvo verbiedt het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater. Dit verbod geldt ook voor bepaalde bedrijven die op de riolering lozen. Het betreft dan meestal bedrijven die afvalwater lozen met voor het milieu gevaarlijke stoffen en bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m3 afvalwater per dag lozen.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven