Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter V)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Verdroging
Een ongewenste verlaging van de grondwaterstand, waardoor een watertekort ontstaat voor landbouwgewassen of natuur. Verdroging ontstaat onder andere door een te snelle afvoer van het (regen)water via sloten, beken en rivieren of het te veel oppompen van grondwater voor beregening of industriële doeleinden.
Vergunning
Toestemming van de overheid (in dit geval het waterschap) om bepaalde handelingen te verrichten of onder bepaalde voorwaarden van bestaande wettelijke voorschriften af te wijken. Een belangrijke vergunning die door het waterschap wordt verleend aan bedrijven, is de lozingsvergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Verontreinigingsheffing
Belasting van het waterschap waarmee de kosten van het waterkwaliteitsbeheer worden betaald. Deze verontreinigingsheffing legt het waterschap op aan zowel bedrijven als aan huishoudens.
Vijzel
Een vijzel is een grote schroef die water omhoog draait. Vijzels worden gebruikt op waterzuiveringen en in gemalen.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven