Samenvatting burap 2 2016

Op 2 november 2015 besprak de VV de tweede bestuursrapportage. Ze deelde de trots van het college over de voortgang en besefte dat het allemaal niet vanzelf is gegaan. De boodschap is dat Rijnland voor 2016 op koers ligt om de begrote uitdagingen voor alle programma’s op hoofdlijnen waar te maken. Gezien de opgaven en uitdagingen waar de organisatie dit jaar voor staat, is dat een mooi resultaat. Bovendien is sprake van een exploitatieoverschot van € 3,2 mln.

Het afgelopen jaar is op meer dan tweehonderd locaties in het gebied gewerkt aan schoner water en drogere voeten. Via een ingezette verbeterde projectbeheersing en heldere asset management-principes verwacht het college de pittige afspraken uit de begroting van 2016 waar te gaan maken. Dat gaat – en ging – vanzelfsprekend niet vanzelf. Op meerdere terreinen of waren extra inspanningen nodig, wat soms leidde tot bijstellingen. Vermeldenswaardig zijn de vele intensieve organisatorische inspanningen om meerdere nieuwe ondersteunende systemen in te regelen. Deze samenvatting begint met een toelichting per programma en eindigt met de financiën en de risico's. De complete burap is rechts op deze pagina te downloaden. 

I. De programma’s van Rijnland

1. Programma Veiligheid

Rijnlands kades en dijken zijn in 2016 aantoonbaar veiliger geworden. Het lukt ons de afspraken uit de begroting na te komen: het verbeteren van de meest kwetsbare veenkades, de top 25 en top 50, ligt op schema, hoewel tijdigheid en geld onder druk staan. De start van de feitelijke uitvoering van de IJsseldijk bij Gouda is net na de jaarwisseling doordat kabels en leidingen iets later worden verlegd. In totaal zal in 2016 ruim 20 km regionale keringen worden verbeterd. Rijnland werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) aan een innovatief onderzoek naar hoeverre we keringen tijdens droogte kunnen monitoren via satellietinformatie.

Groot onderhoud kade Geer- en Blankaart-polder te Zoeterwoude

Groot onderhoud kade Geer- en Blankaart-polder te Zoeterwoude

 

 

2. Programma Voldoende Water

De grootste werken zijn de aan te leggen piekbergingen in de Nieuwe Driemanspolder (in uitvoering) en Haarlemmermeer (in voorbereiding).
De begrote baggerwerken en watergebiedsplannen liggen op koers. De baggerwerken in Nieuwkoop en de Ringvaart zijn grotendeels afgerond, zij het met meerdere losse eindjes (zie paragraaf 2.2). We evalueren het baggerbeleid later dit jaar. Dat gebeurt op basis van een uitgebreidere scope met instemming van het college. Eerder is gemeld dat bij baggerwerkzaamheden in de Haarlemmmermeer met PFOS verontreinigde bagger is verwijderd. Met het oog op een goede afronding is Rijnland hierover sinds enige tijd in overleg met onder meer de omgevingsdienst.

De maatregelen uit de watergebiedsplannen liggen eveneens op schema. Het betreft maatregelen om zowel het boezemstelsel als de circa 200 polders op orde te brengen. Belangrijke werkzaamheden, gezien de veranderingen in ons klimaat – met onder meer in juni en juli pittige hoosbuien.

 

Het opgeleverde en gerenoveerde boezemgemaal Gouda

Het opgeleverde en gerenoveerde boezemgemaal Gouda

 

Rijnland werkt nauw samen met de omgeving. Om de knelpunten in de polders aan te pakken zijn er vier geclusterde watergebiedsplannen in samenspraak met de omgeving ontwikkeld. In april 2016 is de VV geïnformeerd over de innovatieve en succesvol gebleken aanpak in Reeuwijk. Ook heeft het zogeheten Flying Squad-team kansen gepakt door knelpunten gezamenlijk met Staatsbosbeheer aan te pakken.
Rijnland krijgt te maken met een grotere kans op te kort aan zoet water. Enerzijds door externe ontwikkelingen zoals het verdiepen van de Nieuwe Waterweg als het vergroten van de zeesluis IJmuiden en anderzijds door langere perioden van droogte. We hebben afspraken gemaakt met de initiatiefnemers van de genoemde ontwikkelingen over het voorkomen of beperken van de gevolgen voor verzilting. Tot slot werken we samen met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan het uitbreiden van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA).

3. Programma Schoon en Gezond Water

39 van de 43 officiële zwemwaterlocaties in Rijnlands gebied voldoen – mede door inzet van Rijnland - aan de gestelde normen. Met de gemeente Velsen en het recreatieschap is Rijnland in overleg om twee probleemlocaties aan te pakken. Het college heeft dit jaar de aanpak van de blauwalg vastgesteld. 

 

Waterstofperoxideproef Klinkenbergerplas

Waterstofperoxideproef Klinkenbergerplas

 

De zogeheten KRW-projecten liggen eveneens op schema. Het betreft maatregelen om vóór 2027 te voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Met de boom- en bollenteeltsector voert Rijnland projecten uit om emissies verder te beperken. Ook is er op bestuurlijk vlak besloten om POP[1]-subsidies breder in te zetten voor waterkwaliteitsverbeteringen dan sec KRW-maatregelen.

4. Programma Waterketen

Dit programma staat voor een stevige opgave: het merendeel van de awzi’s is of wordt grondig gerenoveerd, terwijl de winkel open blijft. Dat betekent dat het gezuiverde rioolwater in 2016 blijft voldoen aan de gestelde, soms tijdelijk verruimde, normen en dat de beheerkosten licht hoger uitpakken dan was begroot. Bovendien worden ze gereedgemaakt om op afstand bediend te worden. Deze activiteiten hebben dan ook de volle belangstelling van bestuur en organisatie.

Assetmanagement wordt steeds meer geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoeringprocessen en denkwijzen. Zo lopen de inspecties voor een beter beeld van de onderhoudstoestand conform planning. De technische maatregelen op het gebied van de gasveiligheid (ATEX) op de awzi Velsen zijn in de afrondende fase. Verder hebben we als organisatie geleerd van de complexe projecten in de waterketen.

Als het gaat om samenwerking is Rijnland er trots op dat recent één gemeenschappelijke overeenkomst is ondertekend over het samenwerkingsproces in de vier subregio’s. 

 

Awzi Velsen

Awzi Velsen

 

5. Programma Bestuur, organisatie en dienstverlening (BOD)

De afgesproken doelen in het BOD-programma hebben overwegend een ondersteunend karakter. Het zijn immers de mensen die de gestelde doelen moeten realiseren. De gestelde doelen zijn weliswaar veelal abstract geformuleerd (‘vernieuwend besturen’, ‘van buiten naar binnen denken’), maar de voortgang is niettemin helder zichtbaar. Zo is sprake van bewuster veiliger werken, niet alleen qua Atex en elektrische veiligheid, maar ook op andere Arbo-terreinen en informatieveiligheid.
Verder heeft de VV in juni samen met gemeentelijke vertegenwoordigers gediscussieerd over een betere samenwerking en is in september de Rijnlandse communicatiestrategie behandeld. De VV heeft de energiestrategie (EEP) in april vastgesteld en een krediet ligt in september voor, waardoor we in 2017 kunnen starten met de uitvoering.

Op organisatorisch gebied verbeteren we de projectbeheersing stapje voor stapje, net als werken conform asset management. Recente aanvullende kredieten laten zien dat beide zaken nog professioneler kunnen. De systemen H@rm en Prosa hebben we ondertussen in gebruik genomen. De komende tijd blijven we nadrukkelijk aandacht besteden aan de verdere implementatie.
Tot slot werkt Rijnland intensief samen met hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Vanaf 1 januari 2016 is sprake van één gezamenlijke financiële administratie in Rotterdam. De samenwerking op het gebied van informatievoorziening en automatisering is vergevorderd. Deze gaat volgens planning per 1 januari 2017 van start met een gezamenlijk team in Leiden. 

Meer dan 500 bezoekers open dag Rijnland 21 mei 2016, zoals in Katwijk,

Meer dan 500 bezoekers open dag Rijnland 21 mei 2016, zoals in Katwijk,

 

 

 II. Financiën

Exploitatieprognose

Per saldo verwacht Rijnland een exploitatie-overschot van € 3,2 mln. Meevallers:

  • Hogere belastingopbrengsten, onder meer vanwege de aantrekkende economie (met name hogere WOZ-waarden (€ 1,0 mln),
  • Lagere rentekosten als gevolg van aanhoudende lage rentestanden (€ 0,5 mln)
  • Een doorgeschoven afschrijving van 2016 naar 2017 (brug Rijnsaterwoude, € 0,9 mln).
  • Diverse kleinere posten (€ 1,2 mln), zoals minder opleidingskosten en cultuurhistorisch onderhoud, uitstel van uitgaven naar 2017 en een bijdrage van hoogheemraadschap van Delfland in de exploitatiekosten voor persgemalen.

Een tegenvaller doet zich voor bij:

  • Hogere beheerkosten bij awzi’s, met name slibafvoer en energiekosten, overwegend door renovaties en verbouwingen (€ 0,4 mln).

Meer informatie is in hoofdstuk 4 terug te vinden en in hoofdstuk 3 per programma.

Investeringsprognoses

Rijnland verwacht over 2016 netto € 97,4 mln in te zetten aan investeringsuitgaven, oftewel 97% van de in begroting 2016 opgenomen investeringsramingen.

III. Risico’s en toetsing

Mede ook door het geprognosticeerde exploitatieoverschot acht het college de bijgestelde exploitatiebegroting na deze burap voldoende robuust om mogelijke consequenties van de gedefinieerde restrisico’s te dekken.
Verder was sprake van meerdere aanvullende kredieten in 2016 waarvan de gevolgen door bijstellingen en temporiseringen uiteindelijk binnen de gestelde financiële kaders vallen. Het belangrijkste kader is de gemaximeerde lastendrukstijging van 2% vanaf 2018 en het principe van ‘komt er iets bij, dan moet er ook iets af.’ Tot slot verlaagt Rijnland van twee investeringsprojecten het kredietbedrag (awzi Leimuiden amoveren, kadeverbetering Gogerpolder).

De complete burap is rechtsboven te downloaden. 


[1] POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma.