Register van nevenfuncties

Wat doen onze bestuurders nog meer

Het register van nevenfuncties van de leden van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

(Hoofdstuk VIII artikel 77 Reglement van Orde voor de verenigde vergadering en de Commissies Rijnland)

Naam

Hoofdfunctie   bezoldigd

Nevenfunctie   bezoldigd

Nevenfunctie   onbezoldigd

Uit hoofde van bestuursfunctie  (in cursief)

Bakker, J.J.

Programmamanager/adviseur   Ministerie van Economische Zaken

Raadslid gemeente Wassenaar

Bestuurder Stichting Rust en   Vreugd Wassenaar

Berg, J.B. van den  (duo lid)

Duurzaamheidscoördinator   gemeente Noordwijk

Projectmanager duurzaamheid   Enginn Stichting Incubator Haarlemmermeer       (tot 01.09.2015)

Geen

Bleyie, mevr. M.

Geen

Geen

Geen

Blijleven, A.J.J.

Algemeen Directeur van   Vink+Veenman te Nieuwkoop

 

 

Boomsma, mevr. J.C.

Strategisch beleidsadviseur   Omgevingsdienst West-Holland

(beleidsadviseur gemeente Oegstgeest)

Geen

Geen

Demoed, J.J.

Manager gemeente Kaag en   Brassem

 • Lid Raad van Commissarissen   woningcorporatie De Alliantie Huizen
 • Lid Raad van Toezicht   Stichting Amstelwijs (onderwijs)
 • Lid Raad van Toezicht   Carnecage College  Waddinxveen

Voorzitter Raad van Toezicht   Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer

Doornbos, G.J.

Dijkgraaf hoogheemraadschap van Rijnland

Geen

 • Lid bestuur Europa Decentraal
 • Co-chair Roemenië platform
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Deltaprogramma Unie van Waterschappen
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoetwater
 • Ambassadeur Nationaal Watertraineeship
 • Voorzitter Stichting Veldleeuwerik
 • Lid Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Lid Cinter (cie. Internationaal beleid UvW)
 • Lid Stuurgroep Kingfisher
 • Lid AB Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid AB Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Veiligheid en Crisisbeheersing (NH)
 • Lid Bestuur Ver. Zuidhollandse waterschappen
 • Lid Burgemeesterskring VBZH

(Uit hoofde van bestuursfunctie)

Dijk, H. van        

(duo lid)

Zelfstandig Adviseur Omgevingsrecht

Lid commissie   Bezwaarschriften gemeente Krimpernerwaard

Geen

Faber, G.H. von

Leraar ROC Mondriaan Delft

Geen

Geen

Fierens, mevr. T.O.

Teamleider faculteit Social Work en Educatie Haagse Hogeschool

Geen

 • Lid bestuur Project   Uitzending Managers (PUM) te Zen Haag
 • Lid bestuur PvdA-Groenlinks   Noordwijk
 • Lid adviescommissie PvdA -   buitenland

Geest, A. van

Geen

Geen

Voorzitter Stichting Activiteiten Netwerk van Directeuren te Hoofddorp

Haan, J.C.H.

Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland

Kwartiermaker/programmamanager   burger & overheidsparticipatie Haarlemmermeer (parttime)

 • Lid bestuur GR Slibverwerking 2009
 • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders

Hermans, J.M.

Manager Beleid en Ontwikkeling KNMP te Den Haag

 

Kaap, H. van der  (duo lid)

Bierproever Heineken

Taxichauffeur

Duo raadslid gemeente Leiden

Kastelein, M.

Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Lid Algemene Vergadering CNV Connectief
 • Voorzitter voetbalclub CVV de Jodan Boys

Kerst, R.H.

Geen

Geen

 • Vicevoorzitter streekmuseum Reeuwijk
 • Voorzitter kiesvereniging ChristenUnie   Bodegraven-Reeuwijk

Kooij, D.N.I.

Business Consultant bij Kooij Consult & Interim

Geen

Voorzitter VvE Woningen  Molenstraat, Wassenaar

Langeslag, J.J.J.

Geen

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Bestuurder Auxon BV te Voorhout
 • Voorzitter StichtingGroenkeur te Houten
 • Commissaris Actor te Woerden
 • Commissaris Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) te Rosmalen
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Leerstoel Fysiologie van Bloembollen WUR/KAVB te  Wageningen/Hillegom
 • Voorzitter Adviesraad Stichting Uitwisseling en Studiereizen Platteland (SUSP) te Alkmaar
 • Council Member International Society of Horticultural Science Leuven te België
 • Lid Raad van bestuur V.O.F. MeerGrond 
   

 Uit hoofde van bestuursfunctie)

Leewis, Mw. M.E.F.

Manager integrated coastel solutions Arcadis N.V. te Rotterdam

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Voorzitter toonkunstkoor Leiden
 • Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraadsverkiezingen  GroenLinks Leiden

Meer, R.P.A. van der

Directeur /eigenaar RAAK Juristen te  Alphen a/d Rijn

 

Geen

 • Eigenaar/bestuurder IQuest B.V. te Alphen a/d Rijn
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders namens het Bedrijfsleven
 • Plaatsvervangend voorzitter Centraal Stembureau Hoogheemraadschap van Rijnland

Meerman,    H.A.

Senior Officer Schiphol Group te Schiphol

Geen

 • Baancommissaris vereniging ‘t Fort te Hoofddorp
 • Voorzitter/lid diverse (inter)nationale veiligheid / regulerings- overleggen (namens Schiphol Group)

Meijer, E.C. de

Geen

Geen

 • Secretaris Coöperatie De Groene Klaver te Zoeterwoude
 • Secretaris Agrarische Natuurvereniging Santvoorde te
       Wassenaar
 • Lid Programmaraad De Groene Motor te Delft
 • Coördinator  Werkgroep Duivenvoordse Veenzijdsepolder SBB te Den Haag
 • Coördinator Weidevogel   Santvoorde

Nes, J.W.N. van de

Melkveehouder

Geen

Geen

Oostwouder, H.J.

Geen

Geen

Voorzitter Diaconie Protestantse Kerk Nederland Halfweg-Zwanenburg

Plas, N. van der

Manager Heijmans te Leiden

Geen

Ouderling Hervormde Gemeente Katwijk

Pluckel, H.

Geen

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Lid Raad van Commissarissen Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland te Velserbroek
 • Adviseur NIROV Forum   Stedelijke Regio’s, Ministerie VROM te Den Haag
 • Adviseur TNO Bouw & Ondergrond te Delft
 • Lid Onderzoeksinstituut Technische Bestuurkunde Programmaraad TU Delft
 • Lid Delft International Advise Board te Delft
 • Voorzitter Veilig Verkeer Nederland, afd. Haarlemmermeer
 • Adviseur Aardgas Mobiel
 • Voorzitter VVD partijcommissie VRO
 • Adviseur Europees Economisch en Sociaal Comité, EEG te Brussel
 • Lid Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer
 • Penningmeester Regio Water
 • Lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling Aquon

 • Lid Dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 • Lid Dagelijks bestuur Het Waterschapshuis

 • Lid bestuur Stichting van het Gemeeneland

 • Aandeelhouder Nederlandse Waterschapsbank

(Uit hoofde van bestuursfunctie)

Poel, P.A.M. van der

Geen

Geen

 • Lid bestuur LTO afdeling Noordwijkerhout
 • Lid bestuur/secretaris KAVB afdeling Noordwijkerhout

Schols, R.F.

Geen

Geen

Lid bestuur 50PLUS afdeling Noord-Holland

Spendel, J.M.  (duo lid)

Adviseur UWV Werkbedrijf Regio Haaglanden

 

Lid bestuur PVDA afdeling Voorschoten

Steensel-van Hage, mevr.   C.H.C.

Manager GHOR-bureau   Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg HM

Geen

 • Voorzitter vertrouwenscommissie Ongewenst Gedrag ROC Leiden
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Bernardus te Sassenheim

Stoop, mevr. J.M.

 •  Innovatiemanager Veenweiden Innovatie Centrum te Zegveld  
 • Onderwijsbegeleider Stichting Professionele Natuurburen te Vught
 • Certificeerder Stichting Certificering SNL te Utrecht

Geen

Geen

Thijssen, N.J.W.

Geen

Expert European Commission Europa/Research te Brussel

Geen

Veenhoven, mevr. E.P.

 • Projectmanager TU Delft, universiteitsdienst afd. Legal   Services bij 
 • Valerisation Center te Delft
 • Commercieel directeur Disdrometrics BV te Delft

eigenaar eenmansbedrijf  'ElsWare Business'
  (als adviseur ondermeer voor Dietz Communicatie
    opdrachten uitvoert: geen bemoeienis met de opdracht die
    Dietz Communicatie in Utrecht voor Rijnland uitvoert) 

Geen

Vries, Mw. E.J. de

Eigenaar/directeur Gloria Counseling te Velsenbroek

 • Extern id/onderzoeker rekenkamer gemeente Haarlem
 • Extern lid/onderzoeker rekenkamer gemeente Bloemendaal

Lid Stichting Kolksluis

Vries, J.P. de

Directeur Boot & Co. Boomkwekerijen BV te Boskoop

Geen

 • Lid bestuur Anthos te   Hillegom
 • Bestuurder Stichting Greenport Boskoop
 • Lid Ledenraad Treeport Zundert
 • Lid bestuur  iVerok te Hillegom
   
   

Woerden-Kerssen, D.L. van  (duo lid)

Geen

Geen

Lid bestuur Stichting Present Gouda

Zweers, J.G.M.  (duo lid)

 

 

 • Bestuurslid/secretaris CDA afdeling Alphen aan den Rijn
 • Bestuurslid/secretaris bestuur Vereniging Vrienden van Archeon te Alphen aan den Rijn