Register van nevenfuncties

Wat doen onze bestuurders nog meer

Het register van nevenfuncties van de leden van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland.

(Hoofdstuk VIII artikel 77 Reglement van Orde voor de verenigde vergadering en de Commissies Rijnland)

Naam                                

  

Hoofdfunctie bezoldigd

  

Nevenfunctie bezoldigd

Nevenfunctie onbezoldigd

Uit hoofde van bestuursfunctie (in cursief)

Bakker, J.J.

 

Programmamanager/adviseur Ministerie van Economische Zaken

 

Raadslid gemeente Wassenaar

Bestuurder Stichting Rust en Vreugd Wassenaar

Berg, J.B. van den (duo lid)

 

Projectleider Energie bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

Eigenaar Duver Advies

Geen

Bleyie, mevr. M.

 

Geen

 

Geen

Geen

Blijleven, A.J.J.

 

Algemeen Directeur van Vink+Veenman te Nieuwkoop

 

 Geen

 Geen

Boomsma, mevr. J.C.

 

Strategisch beleidsadviseur Omgevingsdienst West-Holland

(beleidsadviseur gemeente Oegstgeest)

 

Geen

Geen

Demoed, J.J.

 

Manager gemeente Kaag en Brassem

 

 • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie De Alliantie Huizen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelwijs (onderwijs)
 • Lid Raad van Toezicht Carnecage College Waddinxveen

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer

Doornbos, G.J.

 

Dijkgraaf hoogheemraadschap van Rijnland

 

Geen

 • Lid bestuur Europa Decentraal
 • Co-chair Roemenië platform
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Deltaprogramma Unie van Waterschappen
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Bestuurlijk Platform Zoetwater
 • Ambassadeur Nationaal Watertraineeship
 • Voorzitter Stichting Veldleeuwerik
 • Lid Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Lid Cinter (cie. Internationaal beleid UvW)
 • Lid Stuurgroep Kingfisher
 • Lid AB Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Lid AB Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Veiligheid en Crisisbeheersing (NH)
 • Lid Bestuur Ver. Zuidhollandse waterschappen
 • Lid Burgemeesterskring VBZH

(Uit hoofde van bestuursfunctie)

Dijk, H. van        

(duo lid)

 

Zelfstandig Adviseur Omgevingsrecht

 

Lid commissie Bezwaarschriften gemeente Krimpernerwaard

Geen

Faber, G.H. von

 

Leraar ROC Mondriaan Delft

 

Geen

Geen

Fierens, mevr. T.O.

 

Teamleider faculteit Social Work en Educatie Haagse Hogeschool

 

Geen

 • Lid bestuur Project Uitzending Managers (PUM) te Zen Haag
 • Lid bestuur PvdA-GroenLinks Noordwijk
 • Lid adviescommissie PvdA - buitenland

Geest, A. van

 

Geen

 

Geen

Voorzitter Stichting Activiteiten Netwerk van Directeuren te Hoofddorp

Haan, J.C.H.

 

Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland

 

Kwartiermaker/programmamanager burger & overheidsparticipatie Haarlemmermeer (parttime)

 • Lid bestuur GR Slibverwerking 2009
 • Lid algemene vergadering van Aandeelhouders
(Uit hoofde van bestuursfunctie)

Hermans, J.M.

 

Manager Beleid en Ontwikkeling KNMP te Den Haag

 

 Geen

 Geen

Kaap, H. van der  (duo lid)

 

Bierproever Heineken

 

Taxichauffeur

Duo raadslid gemeente Leiden

Kastelein, M.

 

Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie

 

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Lid Algemene Vergadering CNV Connectief
 • Voorzitter voetbalclub CVV de Jodan Boys

Kerst, R.H.

 

Geen

 

Geen

 • Vicevoorzitter streekmuseum Reeuwijk
 • Voorzitter kiesvereniging ChristenUnie   Bodegraven-Reeuwijk

Kooij, D.N.I.

 

Business Consultant bij Kooij Consult & Interim

 

Geen

Voorzitter VvE Woningen Molenstraat, Wassenaar

Langeslag, J.J.J.

 

Geen

 

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Bestuurder Auxon BV te Voorhout
 • Voorzitter StichtingGroenkeur te Houten
 • Commissaris Actor te Woerden
 • Commissaris Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) te Rosmalen
 • Voorzitter Begeleidingscommissie Leerstoel Fysiologie van Bloembollen WUR/KAVB te  Wageningen/Hillegom
 • Voorzitter Adviesraad Stichting Uitwisseling en Studiereizen Platteland (SUSP) te Alkmaar
 • Council Member International Society of Horticultural Science Leuven te België
 • Lid Raad van bestuur V.O.F. MeerGrond 
(Uit hoofde van bestuursfunctie)
  

 

Leewis, Mevr. M.E.F.

 

Manager integrated coastel solutions Arcadis N.V. te Rotterdam

 

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Voorzitter toonkunstkoor Leiden
 • Voorzitter kandidatencommissie gemeenteraadsverkiezingen GroenLinks Leiden

Meer, R.P.A. van der

 

Directeur /eigenaar RAAK Juristen te  Alphen a/d Rijn

 

 

Geen

 • Eigenaar/bestuurder IQuest B.V. te Alphen a/d Rijn
 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders namens het Bedrijfsleven
 • Plaatsvervangend voorzitter Centraal Stembureau hoogheemraadschap van Rijnland

Meerman, H.A.

 

Senior Officer Schiphol Group te Schiphol

 

Geen

 • Baancommissaris vereniging ‘t Fort te Hoofddorp
 • Voorzitter/lid diverse (inter)nationale veiligheid / regulerings- overleggen (namens Schiphol Group)

Meijer, E.C. de

 

Geen

 

Geen

 • Secretaris Coöperatie De Groene Klaver te Zoeterwoude
 • Secretaris Agrarische Natuurvereniging Santvoorde te Wassenaar
 • Lid Programmaraad De Groene Motor te Delft
 • Coördinator Werkgroep Duivenvoordse Veenzijdsepolder SBB te Den Haag
 • Coördinator Weidevogel Santvoorde

Nes, J.W.N. van de

 

Melkveehouder

 

Geen

Geen

Oostwouder, H.J.

 

Geen

 

Geen

Voorzitter Diaconie Protestantse Kerk Nederland Halfweg-Zwanenburg

Plas, N. van der

 

Manager Heijmans te Leiden

 

Geen

Ouderling Hervormde Gemeente Katwijk

Pluckel, H.

 

Geen

 

 • Lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap van Rijnland
 • Lid Raad van Commissarissen Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland te Velserbroek
 • Adviseur NIROV Forum Stedelijke Regio’s, Ministerie VROM te Den Haag
 • Adviseur TNO Bouw & Ondergrond te Delft
 • Lid Onderzoeksinstituut Technische Bestuurkunde Programmaraad TU Delft
 • Lid Delft International Advise Board te Delft
 • Voorzitter Veilig Verkeer Nederland, afd. Haarlemmermeer
 • Adviseur Aardgas Mobiel
 • Voorzitter VVD partijcommissie VRO
 • Adviseur Europees Economisch en Sociaal Comité, EEG te Brussel
 • Lid Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer
 • Penningmeester Regio Water
 • Lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling Aquon

 • Lid Dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 • Lid Dagelijks bestuur Het Waterschapshuis

 • Lid bestuur Stichting beheer van het Gemeeneland

 • Aandeelhouder Nederlandse Waterschapsbank

(Uit hoofde van bestuursfunctie)

Poel, P.A.M. van der

 

Geen

 

Geen

 • Lid bestuur LTO afdeling Noordwijkerhout
 • Lid bestuur/secretaris KAVB afdeling Noordwijkerhout

Schols, R.F.

 

Geen

 

Geen

Lid bestuur 50PLUS afdeling Noord-Holland

Spendel, J.M.  (duo lid)

 

Adviseur UWV Werkbedrijf Regio Haaglanden

 

 Geen

Lid bestuur PVDA afdeling Voorschoten

Steensel-van Hage, mevr.   C.H.C.

 

Manager GHOR-bureau Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg HM

 

Geen

 • Voorzitter vertrouwenscommissie Ongewenst Gedrag ROC Leiden
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Bernardus te Sassenheim

Stoop, mevr. J.M.

 

 •  Zelfstandig bioloog
 •  Projecten bij Vangroenewaarde
 •  Certificeerder bij Stichting Certificering SNL 

 

 

Geen

 • Algemeen Bestuur Stichting Groene Hart

Thijssen, N.J.W.

 

Geen

 

Expert European Commission Europa/Research te Brussel

Geen

Veenhoven, mevr. E.P.

 

 • Projectmanager TU Delft, universiteitsdienst afd. Legal   Services bij  Valerisation Center te Delft
 • Commercieel directeur Disdrometrics BV te Delft

 

eigenaar eenmansbedrijf  'ElsWare Business' (als adviseur ondermeer voor Dietz Communicatie opdrachten uitvoert: geen bemoeienis met de opdracht die Dietz Communicatie in Utrecht voor Rijnland uitvoert) 

Geen

Vries, Mevr. E.J. de

 

Eigenaar/directeur Gloria Counseling te Velsenbroek

 

 • Extern id/onderzoeker rekenkamer gemeente Haarlem
 • Extern lid/onderzoeker rekenkamer gemeente Bloemendaal

Lid Stichting Kolksluis

Vries, J.P. de

 

Directeur Boot & Co. Boomkwekerijen BV te Boskoop

 

Geen

 • Lid bestuur Anthos te Hillegom
 • Bestuurder Stichting Greenport Boskoop
 • Lid Ledenraad Treeport Zundert
 • Lid bestuur iVerok te Hillegom
   
   

Woerden-Kerssen, Mevr. D.L. van  (duo lid)

 

Geen

 

lid Goudse Adviesraad Sociaal Domein 

Scriba van de Protestantse Kerk Nederland De Oostpoort in Gouda

Zweers, J.G.M. (duo lid)

 

 

 

 

 • Bestuurslid/secretaris CDA afdeling Alphen aan den Rijn
 • Bestuurslid/secretaris bestuur Vereniging Vrienden van Archeon te Alphen aan den Rijn