Achtergrondinformatie

U kunt zoeken in verschillende digitale collecties van het hoogheemraadschap van Rijnland. Op dit moment zijn de volgende collecties beschikbaar:

  • Kartografische documenten en technische tekeningen (Kaarten)
  • Charters en andere oorkonden (Charters)
  • Foto's en prentbriefkaarten (Foto's)
  • Kunst- en gebruiksvoorwerpen (Kunstvoorwerpen)
  • Archieftoegangen  

Kartografische documenten en technische tekeningen

De collecties kartografische documenten en technische tekeningen bevatten kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (met A-nummer) en de periode 1857-heden (met B-nummer). Momenteel kunt u alleen zoeken in de kaarten uit de eerste periode. Het gaat om zowel gedrukte kaarten als manuscripten. De meeste zijn vervaardigd door landmeters die Rijnland in dienst had. U vindt bijvoorbeeld overzichtskaarten van het gebied, maar ook technische tekeningen bij bestekken (bruggen, sluizen, molens), kaarten van te vervenen landen, van wateringen, waterkeringen, oeververdedigingswerken. Het bijzondere aan deze collecties is dat de relatie met de archiefstukken waarbij de afbeeldingen behoren, in de meeste gevallen behouden is gebleven. Zodoende kan door raadpleging van het Oud Archief Rijnland (OAR) inzicht worden verkregen in de ontstaansgeschiedenis.

Charters en andere oorkonden

De verzameling charters en andere oorkonden bevat archiefbescheiden die behoren tot het OAR. Veelal zijn de teksten op perkament geschreven en vormen zij een weergave van afspraken, waaraan ter bevestiging van de inhoud en echtheid een zegel werd bevestigd. Deze afspraken hadden betrekking op de verhouding van dijkgraaf en hoogheemraden tot de (boven)gewestelijke overheid en tot andere al of niet met overheidsgezag beklede personen en instellingen. Daarnaast bevat de collectie archiefbescheiden die door of namens dijkgraaf en hoogheemraden waren uitgegeven en weer teruggenomen om als bewijs te dienen dat aan verplichtingen was voldaan.

Foto's en prentbriefkaarten

De collecties foto's en prentbriefkaarten bevatten fotografisch materiaal uit Rijnlands archief. De auteursrechten van deze afbeeldingen liggen voornamelijk bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Van een aantal is de herkomst niet duidelijk of liggen de rechten niet bij Rijnland. In deze gevallen zijn de afbeeldingen niet of onder andere voorwaarden door bezoekers te bestellen. Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid van onze kant toch van mening zijn dat er inbreuk op uw rechten of die van anderen wordt gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Kunst- en gebruiksvoorwerpen

De collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen is niet door de eeuwen heen doelbewust opgebouwd. De voorwerpen hadden in eerste instantie een functionele waarde. De belangrijkste stukken uit Rijnlands collectie dateren uit de 17e en 18e eeuw en zijn in opdracht van het college van dijkgraaf en hoogheemraden vervaardigd. Op dit moment kunt u bijna alleen nog maar zoeken op prenten en tekeningen. In de loop der tijd zal de database worden aangevuld met nieuwe beschrijvingen zodat u ook op andere deelcollecties kunt zoeken.

Archieftoegangen/Archievenoverzicht/Archiefvormers

Een toenemend aantal inventarissen van de archieven is online toegankelijk. U kunt de inventarissen doorzoeken, het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) en het overzicht van archiefvormers raadplegen. Van een deel van onze archieven vindt u ook scans, zodat u naast de beschrijving ook de inhoud kunt raadplegen.