Samenwerking in de afvalwaterketen

De gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Dit wordt de afvalwaterketen genoemd. Ook het transport van regenwater is onderdeel van de afvalwaterketen.

Beide organisaties hebben daarin hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht, voortkomend uit de Waterwet (Wtw) en de Wet milieubeheer (Wm). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en het transport daarvan naar het overnamepunt. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het verdere transport van het afvalwater vanaf het overnamepunt en het zuiveren van het afvalwater voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater.  

Samenwerking tussen Rijnland en gemeenten

Samenwerken versterkt de afvalwaterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een afvalwaterketen en afvalwaterketenbeheer:

  •  Van hoge constante kwaliteit;
  •  Met een lage kwetsbaarheid;
  •  Functionerend tegen zo laag mogelijke totaalmaatschappelijke kosten.   

Samenwerking in de afvalwaterketen draait om een groot aantal onderwerpen. Van operationele taken tot beleid: we kunnen in principe alles gezamenlijk oppakken en uitvoeren. Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Bestuursakkoord Water

Het Bestuursakkoord Water geeft een landelijke besparingsdoelstelling in de afvalwaterketen van 380 miljoen euro. Volgens onze eerste, indicatieve berekeningen betekent dit voor het beheersgebied van Rijnland een besparingsdoelstelling van 24 miljoen euro: acht miljoen voor gemeenten, acht miljoen voor Rijnland en acht miljoen door verdergaande samenwerking tussen beiden.

Uit het Bestuursakkoord Water is in 2011 de Visitatiecommissie Waterketen voortgekomen. De commissie, onder leiding van oud-minister, Carla Peijs, beoordeelt tot eind 2014 de voortgang van zestig samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waterschappen en soms ook drinkwaterbedrijven. Achterblijvend regio’s worden bezocht en aangespoord verbeteringen door te voeren.

Begin 2014 heeft de Visitatiecommissie Waterketen de 27 gemeenten die met het hoogheemraadschap van Rijnland samenwerken in de (afval)waterketen de landelijke status van koploper toegekend. In deze eindbeoordeling is gekeken naar het ambitieniveau voor de kostenbesparing, de concreetheid van de plannen en de implementatie daarvan.  

Doelstellingen

Het doel van de afspraken in het Bestuursakkoord Water over de afvalwaterketen is drieledig, deze drie doelen worden ook wel de drie K’s genoemd:

  •    Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen;
  •   Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
  •   Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast. Regelmatige overleggen zorgen voor het ontstaan van inzicht in en kennis van elkaars werkzaamheden. Als individuele samenwerkingspartners zijn wij bereid om te (blijven) investeren in het verder opzetten van structurele samenwerking. Op deze manier bereiken wij een optimale samenwerking in de afvalwaterketen.

Clusterkaart

Clusters: de betrokken gemeenten

In het beheergebied van Rijnland wordt de volgende clusterindeling aangehouden, met per cluster de volgende deelnemers:

  • Bollenstreek: Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Wassenaar, Rijnland
  • Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braasem, Nieuwkoop, Rijnwoude, Bodegraven - Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Rijnland (Vlist)
  • Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Velsen, Zandvoort, Rijnland (Aalsmeer, Amstelveen)
  •  Leidse Regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Rijnland (Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer)

De clusters zijn gevormd in overleg tussen Rijnland en gemeenten op basis van zuiveringskringen en bestaande overlegstructuren tussen gemeenten. De gemeenten tussen haken zijn agendalid van de betreffende clusters. In de uitwerking van het Bestuursakkoord Water hebben zij aansluiting gezocht bij de buurwaterschappen om praktische redenen.

Meer informatie