Grondwatertaken

Het beheer en de zorgtaken voor het grondwater zijn bij verschillende partijen ondergebracht. Zo zorgen wij bijvoorbeeld via het oppervlaktewaterpeil voor een goede grondwaterstand en kunt u via ons een vergunning voor een onttrekking of infiltratie van grondwater aanvragen. Gemeenten, de provincie en huiseigenaren hebben weer andere taken. Ervaart u problemen rond het grondwater? Dan is uw gemeente uw eerste aanspreekpunt. Meer informatie over wie wat doet rond het grondwater? Klik rechts op deze pagina op Wie doet wat.

Verantwoordelijkheden van Rijnland

Samen met gemeenten zorgen wij voor optimale grondwaterstanden. Dat doen we met onze oppervlaktewaterpeilen. Hoe hoger of lager het oppervlaktewaterpeil, hoe hoger of lager de grondwaterstand. Als de oppervlaktewaterpeilen tot te hoge of juist te lage grondwaterstanden leiden, kunnen we ze wijzigen. Dat gebeurt in overleg met alle betrokkenen, bijvoorbeeld aan de hand van een watergebiedsplan.

Ook hebben we een adviserende rol, bijvoorbeeld bij het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen en het uitvoeren van watertoetsen. Daarnaast is Rijnland, samen met de provincies, verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen en - infiltraties.

Het belang van de juiste grondwaterstand

De grondwaterstand moet niet te hoog zijn én niet te laag. Bij een te lage grondwaterstand kunnen problemen met (houten) funderingen ontstaan en kunnen landbouw- en natuurgebieden verdrogen. Een te hoge grondwaterstand is voor de natuur in ons gebied meestal geen probleem, maar voor de landbouw wel. Gewassen groeien bijvoorbeeld in sommige gevallen dan minder goed. In stedelijk gebied kan een hoge grondwaterstand overlast veroorzaken in woningen en tuinen.

Verantwoordelijkheden van anderen

Wilt u weten waarvoor u zelf verantwoordelijk bent met betrekking tot het grondwater? En wat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente of provincie waar u woont? Klik rechts op deze pagina op Wie doet wat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de grondwatertaken? Download dan rechts op deze pagina onze Adviesnota grondwater. Heeft u vragen? Neem contact op met afdeling Beleid, team Advies en Onderzoek; kwantiteit, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.