Langeraarse Plassen (gebiedsproces)

Op 12 februari 2014 hebben de bestuurders van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Nieuwkoop en Staatsbosbeheer een intentieverklaring getekend voor een samenwerking om te komen tot een verbetering en herstel van de waterkwaliteit van de Langeraarse Plassen. Hiermee is een eerste stap gezet waarin alle partijen hun toewijding aan een betere waterkwaliteit van de plassen vastleggen. Bij de intentieverklaring was ook de Dorpsraad Rondom de Plassen aanwezig. De intentieverklaring is te downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

ondertekening500

Tijdens de ondertekening werd ook het Ideeënboek Langeraarse Plassen gepresenteerd. Dit document geeft via een aantal inspirerende illustraties de ambities weer van de betrokken partijen. Daarmee is het een resultaat van de gesprekken welke gevoerd zijn met verschillende partijen in 2013, zijnde: de dorpsraad, de gemeente, de hengelsportvereniging, de watersportvereniging en de surfclub. Het ideeënboek is te downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Een verslag van de gesprekken welke in 2013 zijn gevoerd met de gebiedspartijen is opgenomen in het gebiedsdocument, ook te downloaden op deze pagina.

Informatie Langeraarse Plassen

De Langeraarse Plassen bestaan uit drie plassen: de Geerplas, de Noordplas en de Zuidplas. De Geerplas maakt geen deel uit van het KRW-waterlichaam. De reden is dat de aanwezigheid van de aalscholverkolonie niet verenigbaar is met schoon en helder water.

De plassen zijn door vervening ontstaan. Ze zijn erg ondiep en het water is voedselrijk, troebel en rijk aan algen. Het visbestand wordt gedomineerd door brasem en de oevers zijn steil. Deze situatie komt niet overeen met het streefbeeld van Rijnland: helder en plantenrijk water. Het onderstaande gebiedsdocument bevat mogelijke maatregelen om dit streefbeeld te realiseren.

langeraarse plassen

Resultaten Gebiedsproces Langeraarse Plassen (vervangen Planning gebiedsproces)

Het gebiedsproces heeft er tot geleid dat op 12 februari 2014 er een bestuurlijke intentie is ondertekend. In 2014 zal Rijnland verder gaan om de maatregelen te bespreken met de partijen. Hieronder kunt u een samenvatting lezen van het gebiedsproces gehouden in 2013.

Natuurvriendelijke oevers en eilandjes of legakkers

De meeste partijen zien dat het gebied verpaupert ondermeer doordat oevers afkalven en in het water verdwijnen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en ook de aanleg van eilandjes in de vorm van legakkers vindt men een goede maatregel. De surfclub en de watersportvereniging willen wel kijken of de bevaarbaarheid niet teveel in het geding komt als het gaat om de aanleg van nieuwe legakkers.

Slibproblematiek

Men wil graag voortvarend de slibproblematiek aanpassen, bijvoorbeeld door slibvangen aan te leggen en/of door te baggeren. Rijnland heeft nu maatregelen gepland om de externe belasting terug te dringen. Deze maatregelen willen we eerst uitvoeren en de effecten daarvan afwachten. Het kan zijn dat slib dan geen probleem blijkt te zijn voor ecologisch herstel. Een risico van baggeren is dat de veenlaag die dan bloot komt te liggen, gaat mineraliseren (afbreken) en daarmee een interne bron voor fosfor wordt. Andere methoden zijn het bezanden van de bodem en het beijzeren van de bodem. Hiervoor voeren we momenteel pilots uit. Verder zijn sommige slibmaatregelen (aanleg slibvang, baggeren) zeer kostbaar. Vanuit een bestuurlijke overweging kan besloten worden dergelijke kostbare maatregelen niet te nemen.

Sanering kassen

De bestemming van het kassengebied wordt natuur in combinatie met recreatie. Dat betekent dat op termijn de kassen zullen verdwijnen. Daarnaast gaat de sector zelf werken aan het bereiken van een nullozing. We kunnen er dus vanuit gaan dat op termijn er geen belasting van fosfor meer vanuit de kassen zal plaatsvinden.

Verontdiepen

Een theoretische mogelijkheid om het water helder te krijgen is het verontdiepen van het water. Het effect van die maatregel is een omslag van troebel naar helder water kan bij een hogere fosforbelasting. Tijdens het gebiedsproces is gebleken dat deze maatregel onwenselijk is en is geschrapt.

Viswater

HSV de Brasem vindt dat er te weinig vis (met name brasems) op de plas zit en wil het water troebel houden. In helder water zouden de vissen een gemakkelijke prooi worden voor de aalscholvers, tenzij er veel waterplanten komen. Ook wil men de invloed van aalscholvers op de vispopulatie beperken. Deze wensen stroken echter niet met het beleid zoals dat voor de Kaderrichtlijn Water is geformuleerd. Het streven is juist gericht op het helder maken van het water, waardoor waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. We willen graag met de hengelsportvereniging in gesprek blijven om te kijken of we wel tot gezamenlijke doelstellingen kunnen komen.

Geerplas

Ook van de Geerplas constateert men dat er verpaupering plaatsvindt. Rijnland heeft besloten de plas niet meer als waterlichaam te begrenzen. Dit hebben we gedaan om beter aan te kunnen sluiten bij het beleid voor het waterbeheer dat Staatsbosbeheer voor dit gebied heeft uitgezet. De hoofddoelstelling voor de Geerplas is niet meer helder en plantenrijk water (zoals we vanuit de KRW zouden formuleren) maar is gericht op vogels, waaronder de aalscholverkolonie. Dat het water daarbij troebel en voedselrijk blijft, is daarvan de consequentie.

Heeft u na het lezen van de website en of gebiedsdocument nog vragen over het KRW2-gebiedsproces in uw omgeving, neemt u dan contact op met de afdeling Beleid- en Planontwikkeling. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie per e-mail (mailto:KRW2@rijnland.net, of bellen met (071) 306 37 77.