Polder Bloemendaal

Aan de oostkant van de Gouwe, tussen de A12 en de Brugweg/Zwarteweg, ligt polder Bloemendaal onderdeel van Watergebiedsplan Reeuwijk. Polder Bloemendaal ligt in de gemeente Waddinxveen en is ongeveer 500 hectare groot. Op basis van gegevens van Rijnland bestaat de polder uit circa 100 hectare water en 270 hectare grasland. De overige hectares bestaan uit sierteelt, kassen, bebouwing en wegen. Door de polder loopt de Winterdijk. Via deze dijk loopt men gemakkelijk van Waddinxveen naar Gouda.

Stand van zaken

In 2014 is een polderplan opgesteld met daarin maatregelen voor de komende twee jaar. Het polderplan ‘Weids Bloemendaal’ is opgesteld door de gemeente Waddinxveen in samenwerking met verschillende gebiedspartijen om polder Bloemendaal verder te ontwikkelen als stedelijk uitloopgebied. De maatregelen uit het polderplan richten zich op:

  • de ontwikkeling van recreatie
  • behoud en herstel van natuur en landschap
  • de zorg voor water en bodem

Rijnland is onderdeel van de ‘Projectgroep Weids Bloemendaal. ‘

Duurzaam zorgen voor water en bodem

Rijnland zal binnen ‘Duurzaam zorgen voor water en bodem’ als trekker fungeren voor de uitvoering van het waterprogramma in de polder Bloemendaal. Onderdeel van het waterprogramma is het baggeren van hoofdwatergangen en overige watergangen en het verbeteren van de waterafvoer.

Baggeren

De afgelopen jaren heeft zich in de polder veel bagger gevormd en opgehoopt. Het onderhoud aan watergangen is echter noodzakelijk voor een goede waterhuishouding. Niet alleen verbetert hierdoor de waterafvoer ook de waterkwaliteit verbetert. Dit is belangrijk, omdat de Winterdijk een ‘KRW waterlichaam’ is. Inzet van de perceeleigenaren is hier van groot belang.

Kaderrichtlijn Water
Net als Rijnland heeft ook de Europese Unie schoon water hoog in het vaandel. Daarom is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld. Deze milieurichtlijn verplicht alle Europese lidstaten om uiterlijk in 2027 aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit te voldoen. Zo zorgen we samen voor schoon en gezond water dat ruimte biedt aan een gevarieerde planten- en dierenwereld en waar in gezwommen kan worden. Kortom, water waar mens en dier volop van kunnen genieten. Meer informatie over KRW? http://www.rijnland.net/regels/kaderrichtlijn-water

Rijnland is verantwoordelijk voor het baggeren van de hoofdwatergangen. Het baggeren van de watergangen, met vooral een lokale functie, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van  het aanliggende perceel. Het doel is dat  de gehele  polder wordt gebaggerd in de periode 2015 – tot eind 2017. Tijdens informatiebijeenkomsten zijn betrokkenen geïnformeerd over wat eigenaren zelf kunnen doen om de poldersloten op diepte te krijgen en houden. Er zijn namelijk verschillende methoden om te baggeren. Daarnaast is er vanuit het polderplan een eenmalige vergoeding beschikbaar gesteld.

Belangrijk voor de uitvoering van het baggerwerk is dat er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna. Voorwaarde is dat er niet gebaggerd mag worden tussen 16 maart en 1 juni. Geadviseerd wordt om pas na 15 juli te baggeren. Onder ‘downloads’ vindt u het werkprotocol van Rijnland (zie voor baggeren pagina 17-24), bestemd voor de aannemer. Ook de leggerdiepte is van belang. Meer informatie over de leggerdiepte vindt u op http://www.rijnland.net/regels/legger/legger-oppervlaktewateren. Mocht u als eigenaar in aanmerking willen komen voor de eenmalige vergoeding, downloadt u dan de overeenkomst. Deze kunt u vinden onder ‘downloads’.

Verbeteren waterafvoer

Het stedelijk gebied van polder Bloemendaal (gemeente Gouda) watert af via het landelijk gebied. Het water wordt door gemaal Bloemendaal geloosd op de Gouwe. Rijnland gaat onderzoeken welke knelpunten er zijn in het watersysteem om de water aan- en afvoer te verbeteren.

Peilbesluit

In 2012 is een nieuw peilbesluit genomen waarin het oude peil is gehandhaafd. Er is toen afgesproken dat met de beschikbaarheid van de nieuwe hoogtekaart (AHN3) het peilbesluit wordt heroverwogen op basis van het volgen van maaivelddaling. Inmiddels is de AHN3 beschikbaar (maart 2015). Hieruit blijkt dat het maaiveld met 3cm is gedaald. Het polderpeil is daarom in april 2015 met 3cm naar beneden aangepast.

Laat het ons weten

Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk of Polder Bloemendaal? Neemt u contact op met Klantcontactteam van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of geef uw idee/vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net.