Polder Reeuwijk en Sluipwijk West

De Polder Reeuwijk en Sluipwijk West ligt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en een deel in de gemeente Alphen aan den Rijn. De polder beslaat zowel de Reeuwijkse plassen als de agrarische gebieden die daar ten noord(west)en aan grenzen. In het watergebiedsplan worden alleen de agrarische gebieden meegenomen. Het plassengebied is in 2013 een apart bemalingsgebied geworden waarvoor een eigen peilbesluit wordt voorbereid. Het noordwestelijke deel van de polder is een veenpolder met een agrarische bestemming, het grondgebruik is grotendeels melkveehouderij en in mindere mate boomteelt.

Historie

In 2004 is een peilbesluit genomen voor de polder Reeuwijk en Sluipwijk. Met een peilbesluit legt Rijnland de waterpeilen vast voor een bepaald gebied. Bewoners zijn op verschillende momenten geïnformeerd over de uitvoering van het peilbesluit en medewerkers van Rijnland hebben ook diverse bewoners persoonlijk gesproken over de benodigde maatregelen.

In 2015 heeft het bestuur van Rijnland echter besloten het peilbesluit uit 2004 niet verder uit te voeren. Redenen hiervoor zijn enerzijds de beslissing van de rechtbank om peilverlagingen in gebieden met krabbescheer niet toe te laten, omdat deze teveel schade toebrengen aan de natuurwaarden. Anderzijds liepen de uitvoeringskosten van het peilbesluit veel hoger op dan in 2004 oorspronkelijk was ingeschat.

Watergebiedsplan

Er is een nieuwe en andere aanpak nodig voor de polder Reeuwijk en Sluipwijk. Rijnland is daarom gestart met het opstellen van een watergebiedsplan voor de delen van de polder ten westen van de plassen. Het uitgangspunt is bestaande knelpunten zo veel mogelijk oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft. Daarbij is het doel ook voorbereid te zijn op de gevolgen van eventuele klimaatverandering. Uiteindelijk leidt dit tot een nieuw peilbesluit en maatregelen in het watersysteem.

Behalve maatregelen in het watersysteem zijn er ook andere type maatregelen nodig om het agrarische gebruik in de polder een toekomst te bieden. Om die reden heeft Rijnland ook de provincie en de gemeente uitgenodigd om mee te werken. Daarnaast wil Rijnland graag met omwonenden in gesprek om gezamenlijk tot een goed en breed gedragen maatregelenpakket te komen.

Pilot Oud Reeuwijk

In 2014 is een pilot gestart bij Oud Reeuwijk. Het doel van de pilot is vooral om te kijken of het mogelijk is om een kleine peilverlaging toe te passen, zonder schade toe te brengen aan krabbescheer en andere natuurwaarden. Dit door de peilverlaging uit te voeren in combinatie met het op diepte brengen (baggeren) van de sloten. Binnen deze pilot wordt het waterpeil in een aantal sloten 5 cm verlaagd. Om het lagere peil te kunnen uitvoeren zijn een inlaat en een stuw geïnstalleerd. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Uiteindelijk worden de resultaten meegenomen in de inhoudelijke analyse. 

Laat het ons weten

Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk? Neemt u contact op met afdeling Beleid en Planontwikkeling via telefoonnummer (071) 306 30 63 of geef uw idee/vraag door via .