Polder Reeuwijk en Sluipwijk West

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem voor de polders rondom Bodegraven en Reeuwijk. De maatregelen worden vastgelegd in het ‘Watergebiedsplan Reeuwijk West’. Het uitgangspunt is bestaande knelpunten zo veel mogelijk oplossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft.

In 2015 heeft het bestuur van Rijnland besloten het peilbesluit voor Polder Reeuwijk en Sluipwijk uit 2004 niet verder uit te voeren. Redenen hiervoor zijn enerzijds de beslissing van de rechtbank om peilverlagingen in gebieden met krabbescheer niet toe te laten, omdat deze teveel schade toebrengen aan de natuurwaarden. Anderzijds liepen de uitvoeringskosten van het peilbesluit veel hoger op dan in 2004 oorspronkelijk was ingeschat. Rijnland is daarom gestart met het opstellen van een watergebiedsplan voor het agrarische deel van de polder (voor het plassengebied is apart een nieuw peilbesluit voorbereid). Uiteindelijk leidt dit tot een nieuw peilbesluit en maatregelen in het watersysteem. 

Voor het gebied ‘de Wijk’ hebben belanghebbenden gezamenlijk met Rijnland een peilbesluit opgesteld. Eind 2016 is er symbolisch een handtekening gezet onder het samen opgestelde plan. De uitvoering is in voorbereiding. 

Waar staan we nu met Watergebiedsplan Reeuwijk West

Afgelopen jaren heeft Rijnland keukentafelgesprekken gevoerd en informatiebijeenkomsten georganiseerd om praktijkkennis, wensen en ideeën van bewoners en grondeigenaren op te halen. Met als doel om de problematiek en ook mogelijke oplossingsrichtingen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. In 2015 en 2016 zijn daarnaast diverse aspecten inhoudelijk verder onderzocht.

  • Ten eerste is er een toekomstverkenning voor het gebied uitgevoerd. Daarin is onderzocht hoe hard het maaiveld daalt bij verschillende peilvarianten en is berekend of het peilbeheer rendabel blijft;
  • Daarnaast voert Rijnland sinds 2014 een pilot uit bij Oud Reeuwijk. Het doel is om te onderbouwen dat het mogelijk is om het peil te verlagen zonder schade toe te brengen aan krabbenscheer;
  • Tenslotte zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd: naar de aanwezige en benodigde gemaalcapaciteit, de aan- en afvoercapaciteit van het hele watersysteem en een wateroverlastanalyse.

De resultaten van bovenstaande onderzoeken zijn tijdens een werksessie (mei 2017) met de grootste grondeigenaren besproken en tijdens een bijeenkomst in juli 2017 gepresenteerd aan alle geïnteresseerde belanghebbenden. U kunt de resultaten ook bekijken via de factsheets, mocht u niet aanwezig zijn geweest tijdens de informatiebijeenkomst (aan de rechterzijde te downloaden). 

Hoe gaat Rijnland nu verder?

Met de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken en analyses wil Rijnland, in samenspraak met omwonenden, tot een goed en breed gedragen maatregelenpakket te komen. Komende maanden worden de oplossingsrichtingen voor de polder verder uitgewerkt. In het najaar van 2017 worden alle belanghebbenden uitgenodigd om een reactie te geven op de oplossingrichtingen. 

Laat het ons weten

Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk? Stuurt u een mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net