Aalsmeer

Gezamenlijk waterbeleid

Gezamenlijk waterbeleid

De gemeente Aalsmeer en Rijnland werken samen aan droge voeten en schoon water in Aalsmeer. Hiervoor is in 2008 een waterplan opgesteld met verschillende maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en de afvalwaterketen.

Stand van zaken

In 2011 hebben Rijnland en de gemeente Aalsmeer de maatregelen uit het waterplan van 2008 opnieuw bekeken en beoordeeld op nut en noodzaak. Hier is een nieuw waterplan uitgekomen met de maatregelen die voor 2015 worden uitgevoerd.

Belangrijkste maatregelen

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Verbetering watergangen en vervanging duikerknelpunten bij onder andere de N201 en de Aalsmeerderweg.
  • Oeverbescherming van de Bovenlanden van Aalsmeer.
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers in combinatie met project de Groene As
  • Aanpak blauwalgoverlast.
  • Verbetering afvalwaterketen (onder andere het afkoppelen van het schone regenwater naar de sloot).
  • Baggeren in polders en de boezem.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Waterplan Aalsmeer kunt u contact opnemen met afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 38 77 51.