Bloemendaal

Gezamenlijk waterbeleid

Gezamenlijk waterbeleid

De gemeente Bloemendaal en Rijnland hebben eind 2007 gezamenlijk het Stedelijk Waterplan Bloemendaal opgesteld. Het Stedelijk Waterplan is een paraplu-plan waaronder verschillende maatregelen vallen die gericht zijn op het oplossen van knelpunten met betrekking tot het oppervlakte- en grondwater,en het klimatologisch bestendig maken van het watersysteem. Het plan is ook gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterbeleving binnen de gemeente.

Eind 2015 is het Stedelijk Waterplan afgerond. Daarmee zijn veel knelpunten in het watersysteem van het stedelijk gebied van Bloemendaal opgelost. Het plan, bijbehorende begrippenlijst en kaarten zijn rechts te downloaden.

Stand van zaken

De afgelopen jaren zijn de meeste maatregelen uit het waterplan uitgevoerd. Een aantal maatregelen zijn door bezuinigingen, verschuivende prioriteiten en voortschrijdend inzicht geschrapt of aangepast. Hieronder in de tabel staat een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het Stedelijk Waterplan Bloemendaal en de effecten die daarmee bereikt zijn. Ook is aangegeven of er sprake was van ‘meekoppelen’, oftewel ‘werk met werk’ maken.

Tabel: belangrijkste uitgevoerde maatregelen Stedelijk Waterplan Bloemendaal

Maatregelen

Effecten

 

Meekoppelen

Gezamenlijk baggerwerk Bloemendaal/ Rijnland

Watergangen in het stedelijk gebied zijn gebaggerd en op diepte. Door het baggerwerk gezamenlijk uit te voeren werd dit goedkoper, efficiënter en de overlast naar de burger werd beperkt.

 

Opgepakt als 1 gezamenlijk project van Rijnland en de gemeente

In Bloemendaal is 7,6 ha afgekoppeld van de riolering

Afkoppelen heeft tot effect dat er minder ‘schoon’ regenwater op de afvalwaterzuivering terecht komt. Dit maakt het zuiveringsproces efficiënter en goedkoper. Ook loost er minder water op het riool, wat een gunstig effect heeft op het aantal riool overstorten en de waterkwaliteit.

 

Afkoppelmaatregelen zijn allemaal meegenomen in

gemeentelijk groot onderhoud aan wegen en riolering

 

Opengraven en herinrichten van duinrellen

Door het opengraven van duinrellen zijn natuurlijke waterlopen hersteld en is de afwatering verbeterd. Dit resulteert in minder water op straat en minder overlast voor de burger. Het aantal kwetsbare duikers (problemen met doorstroming en verstopping) is verminderd.

 

De werkzaamheden zijn meegenomen in groot onderhoud aan riolering, onderhoud aan wegen en de ontwikkeling van woningbouwlocaties van de gemeente

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn gunstig voor flora en fauna. Bovendien is hiermee de waterbeleving voor de burger versterkt

Natuurvriendelijke oevers zijn alleen aangelegd wanneer reeds werkzaamheden werden uitgevoerd aan watergangen en duikers

Vervangen krappe duikers

Door krappe en knellende duikers te vervangen, wordt wateroverlast voorkomen/opgelost. Dit zorgt voor minder overlast voor de burger.

 

Meer dan de helft van de duikers is meegenomen in gemeentelijk groot onderhoud aan wegen

Deelnemende partijen

De gemeente Bloemendaal en het hoogheemraadschap werkten nauw samen aan het Stedelijk Waterplan Bloemendaal. De meeste maatregelen/projecten zijn echter uitgevoerd onder de regie van de gemeente. Dit was meest praktisch, goedkoper en bovendien duidelijk voor de inwoners van Bloemendaal. In deze projecten is samenwerking gezocht met andere lokale partners en bewoners.

Vervolg

In het Coalitieakkoord van Rijnland en ook in het Waterbeheerplan 5 staat ‘samen werken met de omgeving aan water’ centraal. Rijnland wil samen met haar omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat betekent dat de gemeente Bloemendaal en Rijnland ook in de toekomst nauw blijven samenwerken. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om gezamenlijk een strategische samenwerkingsagenda op te stellen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Waterplan Bloemendaal kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid en Planvorming, team Proces en Omgeving via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net . Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Bloemendaal via telefoonnummer (023) 522 55 55.