Bodegraven

Gezamelijk waterbeleid

Gezamelijk waterbeleid

Het Waterplan Bodegraven is de visie van Rijnland, gemeente Bodegraven en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het waterbeheer in de gemeente Bodegraven op de (middel)lange termijn. Het bevat gezamenlijk gedragen voorstellen voor het te voeren waterbeleid en het dragen van de kosten daarvan, met als einddoel een duurzaam en biologisch gezond watersysteem in de gemeente Bodegraven. In 2011 is de gemeente Bodegraven gefuseerd met de gemeente Reeuwijk. De maatregelen uit het waterplan worden voortgezet en uitgevoerd namens de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Stand van zaken

In 2010 zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd bij Hooijerdijk-Zeelt, in wijkpark Broekvelden en langs de Groote Wetering. In de Dronenwijk is regenwater afgekoppeld van de riolering. In 2012 wordt bekeken hoe de maatregelen uit verschillende projecten binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Waterplan, het Gemeentelijk Rioleringsplan, beheerplannen en dergelijke) kunnen worden samengevoegd tot een nieuw uitvoeringsprogramma water.

Belangrijkste maatregelen

Het aanpassen van de riolering is de belangrijkste maatregel om het watersysteem mee te verbeteren. De gemeente is hierin fors aan het investeren. Er wordt, onder andere, regenwater afgekoppeld van de riolering, zodat dit schone water niet naar de waterzuiveringsinstallatie vervoerd hoeft te worden, maar direct naar het oppervlakte water kan. Ook worden bergbezinkbassins aangelegd. Ook wordt geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, om zo het aantal dieren en planten in en om te water te vergroten.

Deelnemende partijen aan waterplan

Naast gemeente Bodegraven-Reeuwijk en wijzelf is ook hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij dit waterplan betrokken.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het Waterplan Bodegraven downloaden. Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via telefoonnummer (030) 634 59 08 of met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk via telefoonnummer (017) 252 25 22.