Leiderdorp

Gezamelijk waterbeheer

Gezamelijk waterbeheer

Samen met de gemeente Leiderdorp hebben we een waterplan voor Leiderdorp opgesteld. Dit plan is eind 2010 vastgesteld. Doel van dit waterplan is om het waterbeheer in het stedelijk gebied van Leiderdorp integraal te bekijken en te verbeteren. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen Leiderdorp en Rijnland.

Stand van zaken

De uitvoering van het waterplan is in 2011 van start gegaan. Ieder jaar bepalen Rijnland en de gemeente Leiderdorp welke maatregelen dat jaar worden uitgevoerd. In 2011 zijn dat het realiseren van een grondwaterloket, het opstellen van een waterstructuurplan, onderzoek naar wateroverlast Zijlkwartier, opstellen onderhoudsplan natuurvriendelijke oevers en start monitoring oppervlaktewater.

Belangrijkste maatregelen

Voor het waterplan is een inventarisatie uitgevoerd naar kansen en knelpunten en een visie opgesteld. De inventarisatie en visie vormen de basis voor een concreet pakket aan maatregelen voor het verbeteren van het beheer van stedelijk water. Globaal zijn de belangrijkste maatregelen uit het waterplan:

  • Onderzoek naar de oorzaken van wateroverlast in het boezemgebied ‘Zijlkwartier' en naar mogelijke maatregelen.
  • Vervangen van een tiental duikers die knelpunten vormen voor de doorstroming en/of waterkwaliteit (we maken ze breder en/of korter).
  • Opstellen van een waterstructuurplan (meer waterberging binnen de bebouwde kom, waarbij de verschillende locaties met elkaar in verbinding staan). 
  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het water meer zichtbaar maken langs een aantal straten.
  • Opzetten (grond)waterloket en de klantgerichtheid en samenwerking verbeteren.
  • Onderzoek en monitoring van het oppervlaktewater en het afvalwatersysteem.

De maatregelen worden in de periode 2011 - 2015 uitgevoerd.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het Waterplan Leiderdorp downloaden. Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Leiderdorp via telefoonnummer (071)  545 85 00.