Leidschendam - Voorburg

Gezamelijk waterbeheer

Gezamelijk waterbeheer

Wanneer we meer ruimte geven aan water wordt het schoner, en wordt de gemeente blauwer, groener en aantrekkelijker voor haar inwoners. Zo kunnen waterkwantiteit, waterkwaliteit en leefomgeving elkaar versterken. Dat is de centrale gedachte achter het Waterplan Leidschendam-Voorburg.

Stand van zaken

Een groot aantal maatregelen uit het waterplan is gerealiseerd.

 • De Prinsensingel, Heuvelweg en de Zilvermeeuwlaan zijn voorzien van nieuwe of grotere duikers.
 • Langs de Heuvelweg, Prinsensingel en rondom de Tol in Leidschendam-Zuid zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, evenals langs de Dillenburgsingel en, in Voorburg, langs de Holwerdalaan.
 • De Vlieger en het binnenterrein van de Prinsenhof zijn opnieuw ingericht, met natuurvriendelijke oevers en waterpartijen.
 • Onder de Noordsingel is een grote, nieuwe duiker gelegd van de Prinsensingel naar het gemaal en één duiker is vervangen door een brug.
 • In het Groot Zijdepark zijn twee extra waterverbindingen gemaakt waardoor er 2.250 m² wateroppervlak is bijgekomen en de doorstroming is verbeterd. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en zijn er meer mogelijkheden gecreëerd om van het water te genieten. Zo is het water beter zichtbaar, is er een strandje aangelegd en zijn in de speeltuin waterelementen toegevoegd. In juni 2011 is het vernieuwde park feestelijk geopend.
 • Ook in Essesteijn verruimden we waterpartijen en legden we nieuwe waterpartijen en bruggen aan. We hebben hier ongeveer 6.000 m² aan extra water gerealiseerd.
 • Tussen het Corbulopark en de van Alphenstraat legden we een ondergrondse waterverbinding aan.
 • In de Louis Couperusstraat in Voorburg zijn maatregelen getroffen om hoge grondwaterstanden en hemelwateroverlast te voorkomen.
 • Begin 2012 is een deel van het gebied in Leidschendam-Zuid (de Tol) gebaggerd en zijn systeemverbeteringen in beeld gebracht. Momenteel zijn deze in de ontwerpfase.
 • De wateropgave is in de ontwikkelingen rondom het Damcentrum, De Werf en Schoorwijk meegenomen.

 • De herinrichting van het Rijnlandse deel van het Waterspoorpark is vrijwel gereed. De heropening zal in het voorjaar van 2013 plaatsvinden.

 • De waterbeleving rondom het Fluipolderplein is versterkt door het verbeteren van de doorstroming, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een nieuwe brug nabij de Burgemeester Kolfschotenlaan.

Verschillende andere projecten zijn nog in uitvoering.

Belangrijkste maatregelen

Aanleg van duikers en natuurvriendelijke oevers en het aanleggen en verruimen van waterpartijen.

Deelnemende partijen

Bij dit waterplan is ook het hoogheemraadschap van Delfland betrokken.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het Waterplan Leidschendam-Voorburg downloaden. Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Leidschendam-Voorburg via telefoonnummer 14 070.