Lisse

Gezamelijk waterbeheer

Gezamelijk waterbeheer

Met het Waterplan Lisse werken we aan een goede waterstructuur, waarmee we niet vaker dan een keer in de honderd jaar ernstige wateroverlast hebben, aan zichtbaar water dat past binnen de omgeving en aan schoon water met veel ruimte voor plant en dier.

Stand van zaken

 Het waterplan wordt op dit moment geactualiseerd. We brengen in beeld welke maatregelen zijn uitgevoerd, welke maatregelen komen te vervallen en welke nog gerealiseerd moeten worden. Eind 2011 zijn we hiermee klaar.

 Belangrijkste maatregelen

  •  Om wateroverlast te voorkomen, zijn straten opgehoogd en is het regenwater van de riolering afgekoppeld. De meeste maatregelen die nodig waren om het rioolstelsel beter te laten functioneren, zijn uitgevoerd (onder andere aanleg van bergbezinkbassins).
  •  Om de waterkwaliteit te verbeteren pakken we de doorspoeling van verschillende watergangen aan, wordt er op dit moment gebaggerd en zijn aanvullende rioolmaatregelen gepland.   
  • Om de ecologie te versterken en de waterkwaliteit te verbeteren leggen we natuurvriendelijke oevers aan en verwijderen we beplanting die het uitzicht belemmert.
  • De gemeente Lisse onderzoekt de mogelijkheden om structurele grondwateroverlast aan te pakken. De uitkomst van dit onderzoek is eind 2011 bekend.

Deelnemende partijen

Bij het herinrichten van de oevers zijn omwonenden betrokken en de aanleg van nieuw oppervlakte water doen we samen met projectontwikkelaars.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u het waterplan downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met afdeling Beleid- & Planontwikkeling , team Proces & Omgeving , via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Lisse, afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer (0252) 43 32 62.