Greenport Boskoop

In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Dat doet Rijnland ook voor Greenport Boskoop, het boom- en sierteeltgebied rond Boskoop in de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur heeft in 2013 het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld. Deze maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2019. Voor alle maatregelen geldt dat Rijnland ze in overleg en afstemming met betrokkenen voorbereidt.

Watergebiedsplan Greenport Boskoop is 1.800 hectare groot en omvat zes polders, die zijn te zien op onderstaande kaart:

  • Gouwepolder
  • Polder Laag Boskoop
  • Rietveldse Polder
  • Nessepolder
  • Ten Heuvelhofweg
  • Papenvaart

 krt greenport boskoop

Stand van zaken

De maatregelen uit het watergebiedsplan zijn vastgelegd op een overzichtelijke maatregelenkaart (Rechts weergegeven, onder ‘Kaarten’ PDF, 6,9 MB). 

Werkzaamheden Gouwepolder 

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Om de waterafvoer te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het water om naar gemaal Brans te stromen. In januari 2017 is Aannemingsbedrijf Gebr. Schep gestart met de aanleg van de duiker onder de rijbaan van de Halve Raak. De duiker komt te liggen in de Halve Raak, tussen de percelen met huisnummers 64 en 66 (figuur 1). De weg Halve Raak is vanaf 9 januari 2017 volledig afgesloten voor verkeer. Aangezien de Halve Raak een belangrijke toegangsweg is wordt vanaf 1 maart 2017 minimaal één rijstrook beschikbaar gesteld voor het wegverkeer. Tijdens de wegafsluiting is er een omleidingsroute ingesteld. Deze route staat ter plekke aangegeven met bebording. De nieuwe duiker is uiterlijk mei 2017 gereed.

Locatie duiker Halve Raak

Werkzaamheden Greenpoort Boskoop

Foto’s: Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV

Planning

 Peilbesluit vaststellen

2015-2017

Nieuwe stuwinstelling stuw Laag Boskoop

afgerond

Nieuwe peilregistratie i.v.m. aansturing gemaal Brans

afgerond

Automatiseren Stuw Ooievaarsnest

afgerond

Waterberging Spoelwijk

afgerond

Vergroten duikers (langs Insteek)

 

Aanleg duiker Halve Raak

 2017

Aanleg twee duikers Rijneveld 

2017-2018

Twee nieuwe strengen hoofdwatergang Gouwepolder

2015-2018

Ophogen peilvakscheidingen

2015-2017

Watergang Koetsveld verbreden en vijf duikers vergroten

2016-2017

Noodaflaat naar Rietveldsepolder

2018

Meer informatie?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Greenport regio Boskoop kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.