Greenport Boskoop

In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Dat doet Rijnland ook voor Greenport Boskoop, het boom- en sierteeltgebied rond Boskoop in de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur heeft in 2013 het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld. Deze maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2019. Voor alle maatregelen geldt dat Rijnland ze in overleg en afstemming met betrokkenen voorbereidt.

Watergebiedsplan Greenport Boskoop is 1.800 hectare groot en omvat zes polders, die zijn te zien op onderstaande kaart:

  • Gouwepolder
  • Polder Laag Boskoop
  • Rietveldse Polder
  • Nessepolder
  • Ten Heuvelhofweg
  • Papenvaart

 krt greenport boskoop

Stand van zaken

De maatregelen uit het watergebiedsplan zijn vastgelegd op een overzichtelijke maatregelenkaart (Rechts weergegeven, onder ‘Kaarten’ PDF, 6,9 MB). 

Werkzaamheden Gouwepolder 

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Om de waterafvoer te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het water om naar gemaal Brans te stromen.

In januari/februari is een eerste duiker aangelegd. Deze duiker ligt onder de rijbaan van de Halve Raak in Boskoop. Komende weken voert de aannemer (aannemingsbedrijf Gebr. Schep) nog afrondende werkzaamheden uit en worden de damwanden verwijderd zodat de duiker in gebruik kan worden genomen. Als laatste wordt er nog een definitieve deklaag (asfalt) aangebracht. Rijnland voert de (asfalt)werkzaamheden gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de rijbaan voorzien wordt van een definitieve deklaag en vervolgens de andere helft. Verkeer kan op deze manier altijd over 1 weghelft door blijven rijden. 

Locatie duiker Halve Raak

Werkzaamheden Greenpoort Boskoop

Foto’s: Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV

Planning

 Peilbesluit vaststellen

2015-2017

Nieuwe stuwinstelling stuw Laag Boskoop

afgerond

Nieuwe peilregistratie i.v.m. aansturing gemaal Brans

afgerond

Automatiseren Stuw Ooievaarsnest

afgerond

Waterberging Spoelwijk

afgerond

Vergroten duikers (langs Insteek)

 

Aanleg duiker Halve Raak

 2017

Aanleg twee duikers Rijneveld 

2017-2018

Twee nieuwe strengen hoofdwatergang Gouwepolder

2015-2018

Ophogen peilvakscheidingen

2015-2017

Watergang Koetsveld verbreden en vijf duikers vergroten

2016-2017

Noodaflaat naar Rietveldsepolder

2018

Meer informatie?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Greenport regio Boskoop kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net. Voor het melden van overlast en/of calamiteiten kunt u bellen met het meldpunt (071) 306 35 35.