Greenport Boskoop

In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Dat doet Rijnland ook voor Greenport Boskoop, het boom- en sierteeltgebied rond Boskoop in de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur heeft in 2013 het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld. Deze maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2019. Voor alle maatregelen geldt dat Rijnland ze in overleg en afstemming met betrokkenen voorbereidt.

In het inventarisatierapport Watergebiedsplan Greenport Boskoop staat een volledige beschrijving van het plangebied, het watersysteem en de knelpunten en opgaven. In de variantenstudie weegt Rijnland de verschillende maatregelen tegen elkaar af, wat resulteert in de voorkeursvariant en een peilvoorstel.

Plangebied

Watergebiedsplan Greenport Boskoop is 1.800 hectare groot en omvat zes polders, die zijn te zien op onderstaande kaart:

 • Gouwepolder
 • Polder Laag Boskoop
 • Rietveldse Polder
 • Nessepolder
 • Ten Heuvelhofweg
 • Papenvaart

 krt greenport boskoop

Stand van zaken

De maatregelen uit het watergebiedsplan zijn vastgelegd op een overzichtelijke maatregelenkaart (Rechts weergegeven, onder ‘Kaarten’ PDF, 6,9 MB). De eerste maatregelen zijn inmiddels afgerond:

 • Vaststellen peilbesluiten. In een peilbesluit legt Rijnland het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied vast. Dit doet Rijnland iedere 10 jaar. De huidige peilen worden de komende 10 jaar gehandhaafd.
 • Aanpassing besturing van de stuw tussen de Polder Laag Boskoop en Rietveldse Polder. Hiermee kan worden voorkomen dat er óf te snel óf te traag wordt afgewenteld. Bij te snel afwentelen ontstaan problemen in Polder Laag Boskoop; bij te traag afwentelen kan Rietveldse Polder het water onvoldoende snel afvoeren.
 • Automatiseren Stuw Ooievaarsnest. De stuw kan inmiddels op afstand worden bediend door Rijnland. Hierdoor kan er sneller water worden ingelaten in perioden van langdurige droogte
 • Extra aansturing gemaal Brans. In de Gouwepolder komen meerdere meetpunten die input leveren voor de aansturing van gemaal Brans. Hierdoor reageert het gemaal ook als verderop in het peilvak het waterpeil stijgt en/of daalt.
 • Waterberging Spoelwijk. Deze berging creëert in het peilvak Spoelwijk extra ruimte voor open water, waardoor de wateroverlast in dit gebied zal verminderen.  

De komende jaren werkt Rijnland onder meer aan:

 • Verbetering van de  waterafvoer door het aanleggen van extra waterverbindingen onder het Rijneveld en de Halve Raak.
 • Vergroten van de afvoercapaciteit van enkele watergangen die de functie krijgen van hoofdwatergang.
 • Verbreding van een watergang en vergroting van vier duikers in het Koetsveld.

Voor het verbeteren van de afvoer in deze gebieden is het tot slot ook van belang dat eigenaren de overige watergangen op een minimale diepte van 50 cm onderhouden, eigenaren zijn hiervoor volgens de keur zelf voor verantwoordelijk om de watergangen op deze minimale diepte te houden.

Werkzaamheden Gouwepolder 

Om de waterafvoer in de Gouwepolder te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd onder het Rijneveld en de Halve Raak. Het werk rondom de duiker van de Halve Raak wordt deze winter aanbesteed. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd; het verleggen van kabels en leidingen onder de weg. Uiteindelijk moeten ook kabels en leidingen op de Insteek en op twee locaties in Rijneveld verlegd worden. Deze werkzaamheden worden na de winter ingepland. 

Planning

 Peilbesluit vaststellen

2015-2017

Nieuwe stuwinstelling stuw Laag Boskoop

afgerond

Nieuwe peilregistratie i.v.m. aansturing gemaal Brans

afgerond

Automatiseren Stuw Ooievaarsnest

afgerond

Waterberging Spoelwijk

afgerond

Vergroten twee duikers (Spoelwijk en Gouwepolder langs Insteek)

 

Drie nieuwe duikers Rijneveld en Halve Raak

2015-2018

Twee nieuwe strengen hoofdwatergang Gouwepolder

2015-2018

Ophogen peilvakscheidingen

2015-2017

Watergang Koetsveld verbreden en vier duikers vergroten

2016-2017

Noodaflaat naar Rietveldsepolder

2018

Meer informatie?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Greenport regio Boskoop kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.