Greenport Boskoop

In een watergebiedsplan geeft Rijnland aan hoe het de komende jaren werkt aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Dat doet Rijnland ook voor Greenport Boskoop, het boom- en sierteeltgebied rond Boskoop in de provincie Zuid-Holland. Het algemeen bestuur heeft in 2013 het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld. Deze maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 2014-2019. Voor alle maatregelen geldt dat Rijnland ze in overleg en afstemming met betrokkenen voorbereidt.

Watergebiedsplan Greenport Boskoop is 1.800 hectare groot en omvat zes polders, die zijn te zien op onderstaande kaart:

  • Gouwepolder
  • Polder Laag Boskoop
  • Rietveldse Polder
  • Nessepolder
  • Ten Heuvelhofweg
  • Papenvaart

 krt greenport boskoop

Stand van zaken

De maatregelen uit het watergebiedsplan zijn vastgelegd op een overzichtelijke maatregelenkaart (Rechts weergegeven, onder ‘Kaarten’ PDF, 6,9 MB). 

Ontwerp-projectplan duiker Insteek ter inzage

De duiker onder de Insteek heeft op dit moment niet voldoende afvoercapaciteit en is daarnaast met de jaren verzakt. Daarom neemt Rijnland maatregelen om de capaciteit van de duiker te vergroten waardoor het watersysteem toekomstbestendig wordt ingericht.

Het ontwerp-projectplan ‘duiker Insteek’ ligt tot en met 20 juni 2017 ter inzage. In een projectplan staan de omvang en inhoud van de werkzaamheden vermeld, inclusief een tekening van het technisch ontwerp van de duiker. U kunt het plan inkijken op het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland (Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden). Of online in het waterschapsblad. Mocht u op het projectplan willen reageren dan leest u online de procedure.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 13 juni 2017 organiseert Rijnland een informatiebijeenkomst in Flora Boskoop (Parklaan 4 in Boskoop). Tussen 17.00-20.00 uur kunt u binnenlopen en informatie krijgen over de geplande werkzaamheden in de Gouwepolder. U bent hierbij van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Planning

 Peilbesluit vaststellen

2015-2017

Nieuwe stuwinstelling stuw Laag Boskoop

afgerond

Nieuwe peilregistratie i.v.m. aansturing gemaal Brans

afgerond

Automatiseren Stuw Ooievaarsnest

afgerond

Waterberging Spoelwijk

afgerond

Vergroten duikers (langs Insteek)

 2017

Aanleg duiker Halve Raak

Gereed

Aanleg twee duikers Rijneveld 

2017-2018

Twee nieuwe strengen hoofdwatergang Gouwepolder

2015-2018

Ophogen peilvakscheidingen

2015-2017

Watergang Koetsveld verbreden en vijf duikers vergroten

2016-2017

Noodaflaat naar Rietveldsepolder

2018

Meer informatie?

Voor meer informatie over het watergebiedsplan Greenport regio Boskoop kunt u contact opnemen met de afdeling Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net. Voor het melden van overlast en/of calamiteiten kunt u bellen met het meldpunt (071) 306 35 35.