Haarlemmermeer

Onderzoek naar wateroverlast

In het kader van het NBW-programma is voor de Haarlemmermeerpolder getoetst of de kans op onderlopen als gevolg van hevige neerslag voldoende klein is. Daarbij is de bergingscapaciteit, de aan- en afvoer en het peilbeheer onderzocht.

Plangebied

Het gebied van de Haarlemmermeerpolder is 18.500 ha groot. De polder wordt begrensd door de Ringvaart. In de polder zijn twee grote, verstedelijkte gebieden aanwezig te weten Hoofddorp en Nieuw Vennep en een tiental kleinere woonkernen. In het noorden van de polder ligt de luchthaven Schiphol.

haarlemmermeerpolder

Stand van zaken uitvoering maatregelen

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Hieruit blijkt dat de polder op slechts een paar plekken knelpunten kent.

De geconstateerd knelpunten en maatregelen (NBW opgave) zijn in september 2013 door het dagelijks bestuur (D&H) vastgesteld. Voor de maatregelen is eind 2013 krediet verleend door het algemeen bestuur (VV).

Planning maatregelen

Omschrijving maatregel

Stand van zaken

Planning afronding

Vervanging stuw Rijsenhout

Voorbereiding uitvoering

Medio 2014

Extra waterberging 0.3 ha Zwaanshoek

Voorbereiding uitvoering

Medio 2015

Meer informatie?

Voor meer informatie over het NBW onderzoek Haarlemmermeer kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Noord, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.