Polder de Noordplas

Plangebied

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder kent een grotendeels agrarische bestemming. Er stroomt veel kwelwater vanuit de ondergrond de polder in. Dit kwelwater heeft hoge concentraties aan chloride. Daarom heeft Rijnland in 2008 het peilbesluit herzien met als uitgangspunt het verhogen van het peil met 5 tot 40 cm. Om mogelijke natschade aan de agrarische functie te voorkomen, komen er diverse maatregelen, waaronder het aanleggen van drainage. Ook worden er diverse andere maatregelen getroffen zodat de polder voldoet aan de voor wateroverlast gestelde normen.

Stand van zaken en planning

In 2014 wordt de uitvoering van de eerste groep de inrichtingsmaatregelen afgerond. De maatregelen zijn nodig voor de inrichting van de nieuwe peilvakken en de nieuwe peilen. Het gaat om een aantal dammen, een gemaal, automatische stuw en een handbediende kantelstuw. Dit jaar start Rijnland ook met de voorbereiding van de tweede groep maatregelen, zoals een aantal automatische stuwen, handbediende stuwen en dammen. Deze maatregelen worden uitgevoerd in 2015/2016.

In 2012 en 2013 zijn twee percelen welke niet aan de normen voor wateroverlast voldeden opgehoogd. Bij een van de percelen is de ophoging door middel van een baggerdepot gerealiseerd. Ook in 2014 worden enkele knelpunten in het watersysteem aangepakt. Zo is al een duiker nabij de Gelderswoudseweg verruimd en wordt de bodemopbarsting in een hoofdwatergang in Noordpolder aangepakt. Tot slot is Rijnland in gesprek met een aantal grondeigenaren over de aanpak van Limiettocht nabij de Gelderswoudseweg. Alle knelpunten moeten voor het instellen van nieuwe peilen in 2016 opgelost zijn.

Inmiddels zijn met de meeste bedrijven in peilvakken waar peilverhoging optreedt overeenkomsten afgesloten over het draineren en wordt er in de polder al volop gedraineerd.

Tot slot wordt in de polder de afvoercapaciteit van de hoofdwatergangen aangepakt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de waterdiepte in vrijwel alle hoofdwatergangen aanzienlijk kleiner is dan de leggerdiepte. Dit betekent dat baggeren noodzakelijk is. Daarom bereiden we in 2014 het baggeren van de hoofdwatergangen voor en gaan we in 2015 baggeren parallel aan de realisatie van de tweede groep maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de afdeling Plannen en Projecten, team Projecten, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net