Polder de Noordplas

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van polder de Noordplas. Polder de Noordplas ligt ongeveer 5 meter onder zeeniveau. Door de lage ligging kent het gebied verschillende problemen in het waterbeheer. Zo staat het grondwater onder druk en komt er veel zout water uit de ondergrond naar boven. Daarnaast bestaat er het risico dat de bodem plaatselijk kan opbarsten. Verder is in de polder een relatief klein wateroppervlak om het water snel genoeg af te voeren. Bij hevige neerslag is de kans op wateroverlast daarom groot.

Nieuwe waterpeilen

De eerste stap is om in peilvakken met peilverhoging terug te gaan van ‘winterpeil’ naar ‘zomerpeil’. In sommige peilvakken wordt daarmee de definitieve peilverhoging al bereikt. Deze stap zal zo snel mogelijk worden genomen, als de stuwen daar helemaal klaar voor zijn.

Onder ‘documenten’ vindt u een kaart met daarop de peilstijging per peilvak aangegeven. Dit betekent voor sommige peilvakken een peilstijging van 40 centimeter ten opzichte van het zomerpeil. Dit moet uiteraard zorgvuldig, gecontroleerd en gefaseerd gebeuren. Daarom wordt voor het verder verhogen van het peil ruim een half jaar de tijd genomen. Zo kunnen eventuele onvoorziene zaken worden hersteld en worden eventuele kinderziektes in het systeem tijdig verholpen.

Hieronder vindt u de laatste stand van zaken.

  • Peilvakken 25ah, 25s en 25v: Peilverhoging succesvol afgerond
  • Peilvak 25ai: Peilverhoging succesvol afgerond
  • Peilvak 25aj: Peilverhoging succesvol afgerond. Op dit moment nog handmatige bediening; automatische aansturing mogelijk na het aanleggen van stroom.
  • Peilvak 25x: Peilverhoging tot -5,85 m NAP. Verdere peilverhoging na bouw automatische stuw. Bouw automatische stuw is uitgesteld in verband met geplande werkzaamheden aan hoogspanningsmasten Tennet.

kaart polder de Noordplas

Maatregelen in de polder

In het peilbesluit, dat in 2009 door de provincie is goedgekeurd, is bepaald dat in een aantal peilvakken van de polder het waterpeil van het oppervlaktewater zal worden verhoogd. Hogere waterpeilen zorgen voor meer tegendruk op het opdrukkende grondwater. Daardoor zal de aanvoer van zout uit de bodem en ook het risico van opbarsting afnemen. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe dammen, stuwen en niveaumeters aangelegd. De drainages zijn inmiddels naar wens aangepast op de nieuwe peilen. En tenslotte zijn de belangrijkste stuwen op afstand te bedienen en ook de waterpeilen kunnen op meer plaatsen in de polder op afstand worden uitgelezen. Dat maakt het straks mogelijk om bij hevige neerslag het regenwater beter vast te houden en meer gecontroleerd af te voeren zodat laaggelegen percelen minder snel overstromen. Daarmee is het watersysteem gereed om nieuwe waterpeilen in te stellen. Bij het bepalen van de nieuwe waterpeilen is erop gelet dat voor de akkerbouw nog voldoende drooglegging overblijft.

Komende tijd worden er nog enkele laatste werkzaamheden uitgevoerd:

  • Voor peilvak 25X wordt ten noorden van het Westeinde in Hazerswoude een stuw vernieuwd. De huidige stuw kan tot die tijd blijven functioneren.
  • Voor peilvak 25AJ wordt nog een stroomaansluiting gerealiseerd voordat deze stuw ook automatisch en afstand bediend kan worden.

Geschiedenis

In 2012-2013 zijn twee percelen welke niet aan de normen voor wateroverlast voldeden opgehoogd. Bij een van de percelen is de ophoging door middel van een baggerdepot gerealiseerd.

In 2014-2015 zijn de eerste maatregelen in polder de Noordplas afgerond. De maatregelen waren nodig voor de inrichting van de nieuwe peilvakken en de nieuwe peilen. De werkzaamheden bestonden uit het plaatsen van een aantal dammen, een gemaal, het automatiseren van een stuw en een handbediende kantelstuw. Daarnaast is een duiker nabij de Gelderswoudseweg verruimd en is de bodemopbarsting in een hoofdwatergang in Noordpolder aangepakt.

Tot slot is in polder de Noordplas de afvoercapaciteit van de hoofdwatergangen aangepakt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de waterdiepte in vrijwel alle hoofdwatergangen aanzienlijk kleiner was dan de leggerdiepte. Baggeren was noodzakelijk. De hoofdwatergangen zijn in 2014-2016 gebaggerd.

Plangebied

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder kent een grotendeels agrarische bestemming. Er stroomt veel kwelwater vanuit de ondergrond de polder in. Dit kwelwater heeft hoge concentraties aan chloride. Daarom heeft Rijnland in 2008 het peilbesluit herzien met als uitgangspunt het verhogen van het peil met 5 tot 40 cm. Om mogelijke natschade aan de agrarische functie te voorkomen, zijn diverse maatregelen noodzakelijk, waaronder het aanleggen van drainage. Ook worden er diverse andere maatregelen getroffen zodat de polder voldoet aan de voor wateroverlast gestelde normen.

Meer informatie

Onder documenten vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan vooral contact met ons op via telefoonnummer (071) 306 36 38 of via wgpzuid@rijnland.net.