Spaarnwoude

In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Het opstellen van een watergebiedsplan is een proces dat enkele jaren in beslag kan nemen. Aan het eind van dat proces liggen er peilbesluiten waarin de nieuwe peilen zijn vastgelegd en inrichtingsplannen. Tijdens het opstellen van de peilbesluiten worden eenvoudige maatregelen al uitgevoerd. Zijn de maatregelen erg complex dan loopt het nog even door na het vaststellen van de peilbesluiten.

Plangebied

Het plangebied van het watergebiedsplan Spaarnwoude ligt in de provincie Noord-Holland ten zuiden van het Noordzee Kanaal. Het bevat een groot deel van het gebied van het recreatieschap Spaarnwoude en stedelijk- en industrieel gebied van de gemeenten Velsen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Amsterdam.

plangebied spaarnwoude
Download plattegrond (5645 kB) (pdf).

Het plangebied is ongeveer 2900 hectare groot en omvat de volgende polders:

 • Houtrakpolder
 • Inlaagpolder
 • Hogergelegen 12
 • Noord-Spaarndammerpolder
 • Polder de Velserbroek
 • Oude Spaarndammerpolder
 • Zuid-Spaarndammerpolder
 • Waarder- en Veerpolder
 • Waarder- en Schoteroog
 • Zuiderpolder
 • Rottepolder
 • IJpolder
 • Zwetpolder
 • (Waarder en Schoteroog is onderdeel      van het boezemstelsel geworden)

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude liggen de Houtrakpolder, IJpolder, Rottepolder, Zwetpolder en Inlaagpolder. In de gemeente Haarlem liggen de Zuiderpolder, Waarder- en Veerpolder, Oude Spaarndammer polder en de Verdolven landen in de polder de Velserbroek. En in de gemeente Velsen betreft het Hogergelegen 12 (Velsen-zuid), polder de Velserbroek, Noord Spaarndammer en Zuid -Spaarndammerpolder. In de gemeente Amsterdam ligt het oostelijk deel van de Houtrakpolder.

Stand van zaken

December 2012 is Rijnland gestart met het watergebiedsplan. Het gebied beslaat 13 polders (zie het overzichtskaartje). In de Vereenigde Binnenpolder is het peilbesluit 29 januari 2014. vastgesteld en daarom is deze polder niet in dit watergebiedsplan meegenomen.  

Omdat een aantal polders onlangs in beheer zijn overgedragen van de gemeente naar het hoogheemraadschap van Rijnland, is de informatie over het functioneren van het watersysteem nog niet zo compleet als in andere polders elders in ons beheergebied. In 2013 zijn gegevens verzameld, veldbezoeken gedaan, peilschalen geplaatst en duikers en stuwen ingemeten om grip te krijgen op hoe de watersystemen werken. Hierna  hebben we de watersystemen getoetst aan de normen voor wateroverlast (berging, hydraulische knelpunten en aan- en afvoer). Op het moment dat we altijd goed/geen spijtmaatregelen tegen komen, willen we die op pakken dus mogelijk gaan we dit jaar of begin volgend jaar al aan de slag!

Planning

De inventarisatie en analyse is afgerond. Rijnland is bezig met het toetsen van de geconstateerde knelpunten bij de belanghebbenden; gemeenten, recreatieschap, pachters en eigenaren. Hierna komen de maatregelen in beeld om de polders op orde te krijgen en de peilafwegingen voor de peilbesluiten. De voorbereiding en de uitvoering van maatregelen staan voor 2015 en 2016 gepland.

Meedenken

Nu de knelpunten in de watersystemen in kaart zijn gebracht, gaat Rijnland deze bespreken met de gemeente Haarlem, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  Amsterdam en met het recreatieschap Spaarnwoude. In de landelijke polders bespreken we de knelpunten  met pachters en eigenaren in de polders.  Ook aan de inwoners van het stedelijk gebied vragen wij u om mee te denken over het peilbesluit, de knelpunten en de maatregelen in uw polder.

Hieronder treft u een overzicht aan van de knelpunten die in de polders zijn aangetroffen. We praten over bergingsknelpunten als het water niet in de watergangen geborgen kan worden tijdens heftige buien maar vandaaruit het maaiveld op opkomt. Hydraulische knelpunten hebben te maken met een te langzame of te snelle aan- en afvoer van het water.

Overzicht geconstateerde knelpunten in de polders

Houtrakpolder Geen bergings- of hydraulisch knelpunten. Een aantal kleine maatregelen in het kader van het peilbesluit. Wel klachten over de waterkwaliteit (mogelijk vanuit de bodem)
 Inlaagpolder Een groot bergingsknelpunt en een aantal hydraulische knelpunten
 IJpolder Geen bergings- of hydraulisch knelpunten in het stedelijk gebied. Wel klachten over waterkwaliteit (mogelijk in samenhang met het riool
 Rottepolder en Zwetpolder Geen bergingsopgave, in de Rottepolder een paar hydraulische knelpunten
 Zuiderpolder Geen bergingsknelpunten in het stedelijk gebied. Hydraulisch knelpunt  met de aanvoer van water. In het landelijk gebied een bergingsknelpunt. Ook klachten over waterkwaliteit (mogelijk in samenhang met   het riool
 Waarder- en Veerpolder  Geen bergings- of hydraulisch knelpunten. Knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit
Hogergelegen 12 (Velsen-zuid)

Geen bergingsknelpunt maar een aantal hydraulische knelpunten

 Polder de Velserbroek

De bergings- of hydraulisch knelpunten in het stedelijk gebied  moeten nog berekend worden. In het landelijk gebied bergings en hydraulische knelpunten. Knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit

 Noord Spaarndammer

Geen bergingsknelpunt maar een aantal hydraulische knelpunten

 Zuid Spaarndammer

Geen bergingsknelpunten, knelpunten met een te hoog waterpeil in een bepaald gebied en knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit

 Oude Spaarndammerpolder

Geen bergingsopgave maar een paar hydraulische knelpunten

De maatregelen die genomen kunnen worden bij een bergingsknelpunt zijn bijvoorbeeld het vergroten van de berging (meer oppervlakte water) of ophogen van het gebied of het veranderen van de functie van het gebied. De maatregelen die in beeld komen voor hydraulische knelpunten zijn het vervangen van duikers, het verbreden van watergangen en stuwen. Maatregelen in het kader van het peilbesluit hebben te maken met peilvakgrenzen herstellen of aanleggen, stuwhoogtes aanpassen enz. Een aantal maatregelen kunnen vrij eenvoudig uitgevoerd worden, maar er zijn ook maatregelen die in samenwerking met andere overheden of belanghebbenden uitgevoerd moeten worden en wat meer tijd vragen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Spaarwoude kunt u contact opnemen met afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.