Verenigde Binnenpolder

Plangebied

De Vereenigde Binnenpolder ligt ten oosten van Haarlem en is een veenweidegebied. De gehele Vereenigde Binnenpolder valt onder het ‘Recreatiegebied Spaarnwoude'. Het gebied is voor een groot deel in gebruik als agrarisch grasland voor extensieve veeteelt.

Overzichtskaar Vereenigde binnenpolder

Stand van zaken

Het peilbesluit van de Vereenigde Binnenpolder dateert uit 2001 en dient te worden herzien. Dat is in het voorjaar 2011 opgepakt. Tegelijk werd vanuit het gebied aangegeven dat er regelmatig wateroverlast voorkomt. Om die reden wordt het watersysteem doorgelicht en bekeken. De eerste lichting maatregelen is reeds uitgevoerd, zie ook uitvoer van een speciale maatregel. Op dit moment zijn we bezig met de (afrondende) maatregelen zoals bijvoorbeeld telemetrie op de stuw van de onderleider (op afstand bestuurbaar maken) en vervangen of zelfs het verwijderen van stuwen.

In het proces van het peilbesluit en de maatregelen voor het watersysteem zijn belanghebbenden van het begin af betrokken. Regelmatig vindt overleg plaats met agrariërs uit de polder en met de werkgroep van de SAS (stichting agrariërs Spaarnwoude) bij het recreatieschap Spaarnwoude over de knelpunten van het watersysteem en de aanpak daarvan.

Door de agrariërs en het recreatieschap al vroeg in het proces te betrekken, willen we het draagvlak voor de peilvoorstellen en te nemen maatregelen verbreden.

Het ontwerp-peilvoorstel is besproken met de gemeente Haarlemmerliede, de provincie, het recreatieschap Spaarnwoude en op donderdag 6 juni aan de bewoners van de polder gepresenteerd. De presentatie kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden.Het ontwerp-peilbesluit is in mei vrijgegeven voor de inspraak door D&H. De inspraak periode loopt van 19 juni tot en met 31 juli 2013. Bekijk de bekendmaking.

Uitvoering van een speciale maatregel

Naast het opstellen van het peilbesluit is er een versnelling ingezet met maatregelen die altijd goed zijn. Op een drietal plekken in de polder zijn in oktober en november 2012 maatregelen uitgevoerd zoals het verbreden van watergangen, het vergroten van duikers en het verleggen van hoofdwatergangen. De maatregelen zijn in goed overleg met het recreatieschap en de pachters opgepakt en uitgevoerd. De laatste maatregelen zijn tegen eind november uitgevoerd en dan is de eerste lichting maatregelen afgerond. Om hier even bij stil te staan is op donderdag 8 november een duiker op zijn plaats gelegd door hoogheemraad Pieter Hellinga.

watergang en duiker

De betrokkenen, de werkgroep Spaarwoude, het recreatieschap Spaarnwoude en de bestuurders hiervan, waren hierbij aanwezig.

helinga

Planning

De eerste maatregelen zijn uitgevoerd en afgerond. De resterende maatregelen zoals hierboven al genoemd zijn, zoals bv telemetrie op de stuw van de onderleider zijn nu in de voorbereiding.

Het ontwerp-peilbesluit ligt in de inspraak. De vaststelling van het peilbesluit gebeurt tegen het eind van 2013. Tegen die tijd zijn de resterende maatregelen ook klaar en afgerond.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Vereenigde Binnenpolder. kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Zuid, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.