Verenigde Binnenpolder

In een watergebiedsplan bekijkt Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water. Het opstellen van een watergebiedsplan is een proces dat enkele jaren in beslag kan nemen. Aan het eind van dat proces liggen er peilbesluiten waarin de nieuwe peilen zijn vastgelegd en zijn de inrichtingsplannen uitgevoerd. Tijdens het opstellen van de peilbesluiten worden eenvoudige maatregelen al uitgevoerd. Zijn de maatregelen erg complex dan loopt het nog even door na het vaststellen van de peilbesluiten.

Plangebied

De Vereenigde Binnenpolder ligt ten oosten van Haarlem en is een veenweidegebied. De gehele Vereenigde Binnenpolder valt binnen het ‘Recreatiegebied Spaarnwoude'. Het gebied is voor een groot deel in gebruik als agrarisch grasland voor extensieve veeteelt.

Kaart met locatie Vereenigde binnenpolder

De maatregelen die zijn gepland in de Vereenigde Binnenpolder zijn uitgevoerd. Hieronder is op de kaart te zien waar de maatregelen zijn uitgevoerd:

kaart waar de maatregelen zijn uitgevoerd

Stand van zaken

Het peilbesluit van de Vereenigde Binnenpolder is herzien en in 2013 vastgesteld. Op dit moment zijn de meeste maatregelen uitgevoerd.

De maatregelen die uitgevoerd zijn in de Vereenigde Binnenpolder bestaan uit:

  • Vergroten van duikers
  • Automatiseren van de aflaatvoorziening naar de Houtrakpolder (foto)
  • Verplaatsen van landbouwdammen
  • Het baggeren van watergangen
  • Het verbreden van watergangen vanwege het opwaarderen van een overige watergang naar een ruime hoofdwatergang en het afwaarderen van een (krappe) bestaande hoofdwatergang naar een overige watergang (langs Kerkweg)
  • Het realiseren van bypassen in een hoofdwatergang
  • Vervangen van stuwen
  • In overleg met de betrokken ingelanden zijn diverse natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

In het proces van het peilbesluit en de maatregelen voor het watersysteem waren de belanghebbenden van het begin af aan betrokken. Voor dat het proces van herzien van het peilbesluit werd gestart, werd vanuit het gebied aangegeven dat er regelmatig wateroverlast voorkwam. Regelmatig heeft overleg plaats gevonden met agrariërs uit de polder en met de werkgroep van het recreatieschap Spaarnwoude over de knelpunten van het watersysteem en de aanpak daarvan. Staatbosbeheer is ook betrokken geweest bij het project. De samenwerking is goed verlopen.

De maatregelen zijn uitgevoerd en zijn in de ‘overdrachtsfase’ naar belanghebbenden of de eigen organisatie van Rijnland. Hieronder een aantal foto’s van de uitvoer van het verleggen van een hoofdwatergang met verbreding en vergroten van bestaande duikers:

Verenigde binnenpolder

Maatregelen in de verenigde binnenpolder

kraan aan het werk in de Verenigde binnenpolder

Buis en schot voor de aflaatvoorziening

aflaatvoorziening

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Vereenigde Binnenpolder. kunt u contact opnemen met afdeling Plannen en Projecten, team Plannen Zuid, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.