Diepteschouw in Polder Vierambacht

Sloten, vaarten en andere watergangen zijn belangrijk voor een gezonde waterhuishouding. Daarom controleert Rijnland elk jaar of alle watergangen goed zijn onderhouden. Dit noemen we de najaarsschouw.

Naast de najaarsschouw controleren veel waterschappen jaarlijks ook de diepte van watergangen. Rijnland is hier vorig jaar mee gestart in polder Vierambacht Op deze pagina leest u over de ervaringen met deze diepteschouw en hoe we in 2014 verder gaan.

Wat is de diepteschouw?

Voldoende diepte is noodzakelijk voor de doorstroming en de kwaliteit van het water. Rijnland baggert de hoofdwatergangen. De diepte van de overige watergangen is meestal de verantwoordelijkheid van de (aanliggende) eigenaar.

Vanaf 1 november 2013 controleerde Rijnland of de watergangen in Polder Vierambacht voldoende diep zijn gebaggerd.

Wat zijn de ervaringen?

In 2013 zijn in polder Vierambacht een diepteschouw en een herschouw uitgevoerd. De resultaten waren aanleiding om een aantal punten rond de diepteschouw opnieuw te overwegen. Deze overwegingen willen we zorgvuldig maken. Daarom zijn wij onder meer in gesprek met de LTO.

Hoe gaat de diepteschouw verder?

In ieder geval krijgen alle eigenaren in polder Vierambacht tot na de zomer 2014 de tijd om de baggerwerkzaamheden uit te voeren. Naar aanleiding van alle leerpunten besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden in maart 2014 hoe de diepteschouw wordt vervolgd. Uiterlijk eind maart 2014 horen de eigenaren in de polder wat dit voor hen betekent. Dan krijgen ze ook de resultaten van de herschouw.

Heeft u een onderhoudsplicht?

Alle watergangen in ons gebied staan omschreven in de 'legger oppervlaktewateren'. Hierin staat precies hoe breed en diep de wateren in ons gebied moeten zijn. De afmetingen verschillen per watergang. In de legger staat ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Als u een onderhoudsplicht heeft, dan bent u - eventueel samen met uw buren verantwoordelijk voor het gewone- en buitengewone onderhoud. Het ‘gewone' onderhoud betekent dat u overtollige begroeiing en afval verwijdert en de waterdoorgangen (duikers) schoonhoudt. Dit controleert Rijnland tijdens de reguliere schouw.

Bij het buitengewoon onderhoud gaat het om het in stand houden van de voorgeschreven breedte en diepte van de watergang. Daarvoor moet regelmatig gebaggerd worden. Tijdens de diepteschouw controleert Rijnland of alle watergangen voldoende diep zijn.

Het hele jaar door op orde

Ook buiten de schouwperioden moeten de watergangen en taluds in goede staat zijn. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Baggeren: de regels

Bij het baggeren moet u rekening houden met een aantal regels.

Bagger diep genoeg, maar niet te diep

Let op dat u alleen bagger en geen vaste bodem weghaalt. Dan bestaat het risico op ‘opbarsting'. Dit is het proces waarbij de vaste, harde bodem opbarst en grondwater via kleine scheurtjes in de bodem naar boven komt.

Bescherm planten en dieren

U moet zich houden aan de Flora- en faunawet. Daarbij gelden de volgende regels.

  • U mag niet baggeren in het broed- en paaiseizoen tussen 16 maart en 31 mei.
  • Bagger altijd in de richting van het ‘open einde' van een watergang. Zo kunnen dieren op tijd vluchten.
  • Controleer een week voor het begin van de baggerwerkzaamheden de oevers op nesten. Houd rond afge­bouwde, niet-verlaten nesten een afstand van minimaal 5 meter aan.
  • Bagger niet bij een watertemperatuur van 25 gradenof meer. Zo voorkomt u vissterfte.

Verspreiden en afvoeren van bagger

U mag de bagger verspreiden over de grond van het perceel langs het water. Let op: dat mag niet als u vermoedt dat de bagger verontreinigd is. Vervuilde bagger moet worden afgevoerd naar een speciale verwerkingslocatie. Vermoedt u dat de bagger vervuild is? Neem dan contact op met Rijnland. U vindt onze gegevens hieronder.

Meer informatie

Wilt u meer weten over diepteschouw? U kunt ons mailen via diepteschouw@rijnland.net of bel naar (071) 306 35 90.

Bekijk ook het filmje over het verdiepen van sloten en wanneer er gebaggerd moet worden. Componist is Wouter Siteur.